A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 181
V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli. V tom čase si kmeň Danovcov hľadal vlastné územie na osídlenie, lebo až dovtedy nedostal dedičné vlastníctvo medzi kmeňmi Izraela.
2
Danovci vyslali zo svojho kmeňa päť udatných mužov z Corey a z Eštaolu, aby spoznali krajinu a preskúmali ju. Povedali im: "Choďte a preskúmajte krajinu!" A prišli do Efraimského pohoria k Michovmu domu a zostali tam cez noc.
3
Keď boli pri Michovom dome, spoznali hlas mladého Levitu, priblížili sa tam a povedali mu: "Kto ťa sem doviedol? Čo tu robíš? Čo tu máš?"
4
On im odpovedal: "Micha urobil pre mňa to a to. Najal si ma a ja mu slúžim ako kňaz."
5
Oni mu povedali: "Poraď sa teda s Bohom, aby sme vedeli, či cesta, po ktorej ideme, bude úspešná."
6
Kňaz im povedal: "Choďte v pokoji, vaša cesta je Jahvemu milá."
7
Tí piati teda išli ďalej a prišli do Lajišu. Videli, že ľudia, ktorí v ňom bývajú, žijú v bezpečí tak ako Sidonci, pokojní a dôverčiví, že v tej krajine nie je v ničom nedostatok ani obmedzenie nijakého druhu, že sú ďaleko od Sidoncov a s Aramejcami nemajú žiadne spojenie.
8
Vrátili sa teda ku svojim bratom do Corey a Eštaolu a ich bratia sa ich pýtali: "Akú správu prinášate?"
9
Oni povedali: "Vstaňte! Poďme proti nim! Je to výborná krajina, videli sme ju. A vy na to nič nehovoríte? Neváhajte odísť, poďte tú krajinu prevziať do vlastníctva!
10
Keď tam prídete, nájdete tam bezstarostný ľud. Tá krajina je rozsiahla a Boh vám ju dal do rúk. Je to miesto, kde niet nedostatku v ničom, čo človek môže mať na zemi."
11
A tak šesťsto ozbrojených mužov z kmeňa Dan vyrazilo z Corey a Eštaolu.
12
Vystúpili a utáborili sa pri Kirjat-Jearime v Judsku. Preto sa to miesto dodnes volá Danov tábor. Leží západne od Kirjat-Jearimu.
13
Odtiaľ tiahli ďalej do Efraimského pohoria a došli k Michovmu domu.
14
Piati muži, ktorí boli preskúmať krajinu, začali rozprávať svojim bratom: "Viete, že v týchto domoch je efód, terafim, vyrezávaná socha a modla z liateho kovu? Teraz uvážte, čo máte robiť!"
15
Zabočili ta, vošli do domu mladého Levitu, do domu Michovho, a pozdravili ho.
16
Kým šesťsto mužov Danovcov, ozbrojených do boja, stálo na prahu dvier,
17
tí piati muži, ktorí boli preskúmať krajinu, vošli dnu a vzali vyrezávanú sochu, efód, terafim i modlu z liateho kovu a kňaz stál na prahu dvier so šesťsto mužmi ozbrojenými do boja.
18
Tí teda, čo vnikli do Michovho domu, vzali vyrezávanú sochu, efód, terafim a modlu z liateho kovu. Ale kňaz im povedal: "Čo to robíte?"
19
Odpovedali mu: "Mlč! Polož si ruku na ústa a poď s nami. Budeš nám otcom a kňazom! Či ti je lepšie byť kňazom v dome jedného človeka, alebo byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli?"
20
Kňaz sa zaradoval, vzal efód, terafim a vyrezávanú sochu a pripojil sa k ľudu.
21
Nato odišli a pokračovali v ceste. Ženy, deti, stáda a vzácny majetok umiestnili dopredu.
22
Boli už ďaleko od Michovho domu, keď ľudia, ktorí bývali v susedných domoch pri Michovom dome, sa pozvolávali a dali sa prenasledovať Danovcov.
23
Keď kričali na Danovcov, tí sa obrátili a pýtali sa Michu: "Čo ti je, že tak kričíš?"
24
Odpovedal im: "Vzali ste môjho boha, ktorého som si urobil, aj s kňazom, a odišli ste. A čo mi ešte zostáva? Ako mi môžete povedať: Čo ti je?"
25
Danovci mu odpovedali: "Nevykrikuj na nás! Inak by vás rozhorčení ľudia mohli napadnúť a stratíš vlastný život ty i tvoj dom."
26
Danovci šli svojou cestou a Micha vidiac, že sú silnejší, obrátil sa a vrátil sa domov.
27
Danovci vzali so sebou modlu, čo si dal urobiť Micha, a kňaza, ktorého mal, a tiahli proti Lajišu, proti ľudu pokojnému a dôverčivému. Pobili ho ostrím meča a mesto vypálili.
28
Nikto mu neprišiel na pomoc, lebo ležal ďaleko od Sidonu a s Aramejcami nemal spojenie. Ležal v údolí, ktoré sa rozprestiera k Bet-Rechobu. Potom mesto znovu vystavali a usadili sa v ňom.
29
Dali mu meno Dan, podľa mena svojho praotca Dana, Izraelovho syna. Mesto sa však pôvodne volalo Lajiš.
30
Potom si Danovci postavili tú vyrezávanú sochu. Jonatan, syn Mojžišovho syna Geršoma, a po ňom jeho synovia boli kňazmi kmeňa Dan až do dňa, keď obyvateľstvo bolo odvedené do vyhnanstva.
31
Postavili si vyrezávanú sochu, ktorú urobil Micha, a zostala tam, dokiaľ Boží dom stál v Šíle.