A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 13

1
Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov.
2
Bol človek z Corey z kmeňa Dan a menoval sa Manoach. Jeho žena bola neplodná, nemala deti.
3
Jahveho anjela sa zjavil tejto žene a povedal jej: "Pozri, si neplodná a nemáš deti, ale počneš a porodíš syna.
4
Odteraz daj pozor, nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté,
5
lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona. On začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov."
6
Žena to šla povedať svojmu mužovi: "Prišiel ku mne nejaký Boží muž, ktorý bol taký vznešený, že sa podobal Božiemu anjelovi. Nepýtala som sa, odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno.
7
A povedal mi: ‚Počneš a porodíš syna. Odteraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté; lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona až do dňa svojej smrti.‘"
8
Vtedy sa Manoach modlil k Jahvemu a hovoril: "Prosím ťa, Pane, nech príde ten Boží muž, ktorého si poslal, ešte raz k nám a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, keď sa narodí."
9
Boh vypočul Manoacha a Boží anjel znovu prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou.
10
Žena to rýchlo utekala oznámiť svojmu mužovi a povedala mu: "Pozri, zjavil sa mi ten muž, ktorý nedávno prišiel ku mne."
11
Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a povedal mu: "Ty si ten muž, ktorý sa rozprával s mojou ženou?" A on odpovedal: "Som to ja."
12
Nato Manoach povedal: "Keď sa tvoje slovo vyplní, podľa akých pravidiel má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?"
13
Jahveho anjel odpovedal Manoachovi: "Nech sa žena chráni všetkého, čo som jej zakázal.
14
Nech nepoužíva nič, čo pochádza z viniča, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech zachováva všetko, čo som jej prikázal."
15
Manoach povedal Jahveho anjelovi: "Dovoľ, aby sme ťa zdržali a pripravili ti kozľa."
16
A Jahveho anjel povedal Manoachovi: "Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvojho pokrmu. Ale ak chceš pripraviť celopal, obetuj ho Jahvemu!" Manoach totiž nevedel, že je to Jahveho anjel.
17
Manoach sa opýtal Jahveho anjela: "Ako sa voláš? Chceli by sme ťa uctiť, keď sa tvoje slová vyplnia."
18
Jahveho anjel mu odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je podivuhodné."
19
Nato Manoach vzal kozľa a pokrmovú obetu a obetoval to na skale ako celopal Jahvemu, ktorý koná divy. Manoach a jeho žena sa prizerali.
20
Keď vystupoval plameň z oltára k nebu, vzniesol sa Jahveho anjel v tom plameni pred očami Manoacha a jeho ženy a oni padli tvárou k zemi.
21
Jahveho anjel sa už viac nezjavil Manoachovi ani jeho žene. Vtedy Manoach poznal, že to bol Jahveho anjel.
22
Manoach povedal svojej žene: "Iste zomrieme, lebo sme videli Boha."
23
Ale jeho žena mu odpovedala: "Keby nás Jahve bol chcel zabiť, nebol by prijal z našej ruky ani celopal, ani pokrmovú obetu, ani by nám nebol všetko toto ukázal, ani by nám nebol nič také oznámil."
24
Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Jahve ho požehnával
25
a Jahveho duch ho začal podnecovať v tábore Dan, medzi Coreou a Eštaolom.
Sudcovia 13:1
Sudcovia 13:2
Sudcovia 13:3
Sudcovia 13:4
Sudcovia 13:5
Sudcovia 13:6
Sudcovia 13:7
Sudcovia 13:8
Sudcovia 13:9
Sudcovia 13:10
Sudcovia 13:11
Sudcovia 13:12
Sudcovia 13:13
Sudcovia 13:14
Sudcovia 13:15
Sudcovia 13:16
Sudcovia 13:17
Sudcovia 13:18
Sudcovia 13:19
Sudcovia 13:20
Sudcovia 13:21
Sudcovia 13:22
Sudcovia 13:23
Sudcovia 13:24
Sudcovia 13:25
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21