A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 121
Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli Jordán pri Cafone a povedali Jeftemu: "Prečo si vytiahol do boja proti Ammoncom a nás si nezavolal, aby sme tiahli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou!"
2
Jefte im odpovedal: "Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Ammoncami. Volal som vás na pomoc, ale vy ste ma nevyslobodili z ich rúk.
3
Keď som videl, že mi nikto neprichádza na pomoc, vystavil som svoj život nebezpečenstvu, tiahol som proti Ammoncom a Jahve mi ich vydal do rúk. Prečo ste teda dnes vytiahli bojovať proti mne?"
4
Vtedy Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a bojoval proti Efraimu. Galaádski mužovia porazili Efraimcov, lebo títo hovorili: "Vy Galaádovci ste len utečenci z Efraimu; zmietate sa medzi Efraimom a Manassesom."
5
Potom Galaád obsadil Efraimu brody cez Jordán. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: "Chcel by som prejsť," spýtali sa ho galaádski mužovia: "Si ty Efraimovec?" Keď odpovedal: "Nie,"
6
povedali mu: "Tak povedz ‚Šibbolet!‘" A on povedal: "Sibbolet," lebo to nevedel správne vysloviť; chytili ho a zabili pri brodoch cez Jordán. Tak padlo vtedy z Efraimu štyridsaťdvatisíc mužov.
7
Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď zomrel Galaádovec Jefte, pochovali ho v jeho meste v Galaáde.
8
Po ňom bol sudcom v Izraeli Ibcan z Betlehema.
9
Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von, a tridsať neviest priviedol svojim synom zvonku. Bol sudcom v Izraeli sedem rokov.
10
Keď Ibcan zomrel, pochovali ho v Betleheme.
11
Po ňom bol sudcom v Izraeli Elon zo Zabulona. Súdil Izrael desať rokov.
12
Keď Elon zo Zabulona zomrel, pochovali ho v Ajalone v zabulonskom kraji.
13
Po ňom bol sudcom v Izraeli Abdon, Hillelov syn z Pireatonu.
14
Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdievali na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov.
15
Keď Abdon, syn Hillela z Pireatonu, zomrel, pochovali ho v Pireatone v efraimskej krajine na hore Amalekovcov.