A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 101
Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tola, syn Puvvu, Dodovho syna, Isacharovec. Býval v Šamire v Efraimskom pohorí.
2
Bol sudcom v Izraeli dvadsaťtri rokov, potom zomrel a pochovali ho v Šamire.
3
Po ňom povstal Jair z Galaádu, ktorý súdil Izrael dvadsaťdva rokov.
4
Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali tridsať miest, ktoré sa dodnes volajú "Jairove stanové dediny" a ležia v krajine Galaád.
5
Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone.
6
Izraelci opäť robili, čo je zlé v Jahveho očiach: slúžili Baalom a Aštartám, tiež bohom Aramu a bohom Sidonu a Moabu, bohom Ammoncov a Filištíncov. Opustili Jahveho a už mu neslúžili.
7
Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammoncov.
8
Tí sužovali a utláčali Izraelcov od toho roku osemnásť rokov, všetkých Izraelcov, ktorí bývali za Jordánom v krajine Amorejcov v Galaáde.
9
Ammonci prechádzali cez Jordán bojovať aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne.
10
Vtedy Izraelci kričali k Jahvemu a hovorili: "Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili Jahveho, svojho Boha, a slúžili sme Baalom."
11
Jahve odpovedal Izraelcom: "Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammonci a Filištínci,
12
Sidonci, Amalek a Madiána? Ale keď ste kričali ku mne, vyslobodzoval som vás z ich rúk.
13
No vy ste ma opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už nebudem zachraňovať.
14
Choďte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oni zachránia v čase vášho súženia!"
15
Izraelci odpovedali Jahvemu: "Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti páči; len nás dnes vysloboď!"
16
A odstránili od seba cudzích bohov a slúžili Jahvemu. A Jahve už ďalej nezniesol utrpenie Izraela.
17
Ammonci sa pozvolávali a utáborili sa v Galaáde. Izraelci sa zišli a utáborili sa v Micpe.
18
Vtedy si galaádsky ľud, jeho náčelníci hovorili medzi sebou: "Ten muž, ktorý začne bojovať proti Ammoncom, bude náčelníkom všetkých obyvateľov Galaádu."