A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 181
Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem.
2
Silným hlasom zakričal: "Padla, padla veľká Babylónia a stala sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, všetkých nečistých vtákov a skrýšou všetkej nečistej a odpornej zveri.
3
Lebo všetky národy sa opíjali vínom jej smilstva a králi zeme smilnili s ňou a kupci zeme zbohatli z jej veľkého prepychu."
4
A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,
5
lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.
6
Odplaťte jej, ako ona odplatila. Odplaťte jej dvojnásobne podľa jej skutkov. Do kalicha, do ktorého nalievala iným, nalejte jej dvojnásobne!
7
Koľko ona oslavovala sama seba a žila v prepychu, toľko jej dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som vdova a nikdy neuzriem smútok.
8
Preto v jediný deň ju zasiahnu jej rany: smrť, smútok i hlad; bude spálená ohňom. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."
9
Plakať a nariekať nad ním budú králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.
10
Budú stáť obďaleč pre hrôzu nad jeho smrteľným zápasom a budú hovoriť: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, Babylon, mesto mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!"
11
A kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nebude kupovať náklad ich lodí:
12
náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých predmetov zo slonoviny a zo vzácneho dreva, bronzu, železa a mramoru;
13
škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše.
14
Zrelé ovocie, ktoré si mal tak rád, odišlo ďaleko od teba, všetko cenné a skvostné je pre teba navždy stratené, a to bez návratu!
15
Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zastanú si obďaleč, zhrození nad jeho mukami, a budú plakať a žialiť, budú volať:
16
"Beda, beda! Ty ohromné mesto, oblečené do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobené zlatom, drahými kameňmi a perlami,
17
lebo v jedinú hodinu bolo zničené toľké bohatstvo!" Moreplavci a všetci, čo vykonávajú lodnú dopravu, námorníci a všetci, ktorí žijú z mora, stáli obďaleč
18
a kričali, keď videli dym jeho požiaru: "Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu?"
19
Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené.
20
Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol rozsudok nad ním za vás."
21
Nato silný anjel zdvihol kameň ako veľký žarnov, hodil ho do mora a zvolal: "Takto bude razom zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nik ho už nenájde."
22
Nikdy už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, ani flautistov, ani trúbiacich na trúby. Nebude už v tebe majstra v nijakom remesle, ani zvuk mlynského kameňa v tebe už počuť nebude.
23
Svetlo lampy v tebe už nikdy nezasvieti; hlas nevesty a ženícha v tebe už nikdy nebude počuť. Lebo tvoji kupci boli kniežatami zeme a tvoje čary zaviedli všetky národy.
24
V ňom bolo vidieť krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli povraždení na zemi.Zjavenie 18:1
Zjavenie 18:2
Zjavenie 18:3
Zjavenie 18:4
Zjavenie 18:5
Zjavenie 18:6
Zjavenie 18:7
Zjavenie 18:8
Zjavenie 18:9
Zjavenie 18:10
Zjavenie 18:11
Zjavenie 18:12
Zjavenie 18:13
Zjavenie 18:14
Zjavenie 18:15
Zjavenie 18:16
Zjavenie 18:17
Zjavenie 18:18
Zjavenie 18:19
Zjavenie 18:20
Zjavenie 18:21
Zjavenie 18:22
Zjavenie 18:23
Zjavenie 18:24


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22