A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 141
A videl som, hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním bolo stoštyridsaťštyritisíc ľudí, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.
2
A počul som hlas z neba ako hlas veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel ako hlas citaristov, keď hrajú na svojich citarách.
3
A spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi Živými a pred starcami. A tú pieseň sa nik nemohol naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.
4
To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, sú panicmi. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek idea. Oni boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.
5
V ich ústach sa nikdy nenachádzala lož, sú bez škvrny.
6
Potom som videl iného anjela letiaceho stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.
7
Volal mocným hlasom: "Bojte sa Boha a vzdávajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu; klaňajte sa tomu, kto stvoril nebo i zem, more i pramene vôd."
8
Za ním šiel druhý anjel a volal: "Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom hnevu!"
9
Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mocným hlasom: "Kto sa klania Šelme a jej obrazu a dá si urobiť znak na čelo alebo ruku,
10
aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.
11
A dym ich múk bude vystupovať na veky vekov. Nebude oddychu ani vo dne, ani v noci pre tých, čo sa klaňajú Šelme a jej obrazu a prijímajú znak jej mena."
12
V tom je základ vytrvalosti svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.
13
Potom som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: "Napíš: Blažení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi. Áno, už odteraz, hovorí Duch, si odpočinú od svojich námah, lebo ich skutky idú s nimi."
14
A videl som, hľa, biely oblak a na oblaku sedel podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.
15
A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mocným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: "Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy, žatva na zemi je zrelá."
16
A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá.
17
Potom ďalší anjel vyšiel z chrámu, čo je v nebi, aj on mal ostrý kosák.
18
Ešte iný anjel, ktorý má moc nad ohňom, vyšiel od oltára a zvolal mocným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: "Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!"
19
Vtedy anjel hodil svoj kosák na zem a obral vinicu zeme a hodil do lisu Božieho hnevu, do veľkého lisu.
20
Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vychádzala krv, ktorá siahala až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií.Zjavenie 14:1
Zjavenie 14:2
Zjavenie 14:3
Zjavenie 14:4
Zjavenie 14:5
Zjavenie 14:6
Zjavenie 14:7
Zjavenie 14:8
Zjavenie 14:9
Zjavenie 14:10
Zjavenie 14:11
Zjavenie 14:12
Zjavenie 14:13
Zjavenie 14:14
Zjavenie 14:15
Zjavenie 14:16
Zjavenie 14:17
Zjavenie 14:18
Zjavenie 14:19
Zjavenie 14:20


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22