English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 9
1
Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí bývali na západ od Jordánu, na vrchovine, na Nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetejci, Amorejci, Kanaánci, Chivijci a Jebuzejci,
2
spojili sa, aby jednomyseľne bojovali proti Jozuemu a proti Izraelu.
3
Obyvatelia Gabaonu sa dozvedeli, čo urobil Jozue s Jerichom a s Ajom,
4
a tak aj oni použili lesť: uchýlili sa k pretvárke, vzali staré vrecia na svoje osly, staré kožené mechy na víno, roztrhané a opravované,
5
na nohách mali staré, zamazané sandále, na sebe staré šaty a ako zásoby potravy iba suchý a plesnivý chlieb.
6
Tak prišli k Jozuemu do tábora v Gilgale a povedali jemu i izraelským mužom: "Prišli sme z ďalekého kraja, uzavrite s nami zmluvu."
7
Izraelci povedali týmto Chivijcom: "Ktovie, či nebývate uprostred nás? Ako potom môžeme uzavrieť s vami zmluvu?"
8
Oni odpovedali Jozuemu: "Sme tvojimi sluhami." Jozue sa ich pýtal: "Kto ste vy a odkiaľ prichádzate?"
9
Odpovedali mu: "My, tvoji sluhovia, prichádzame z veľmi ďalekej krajiny pre chýr o Jahvem, tvojom Bohu, lebo sme počuli hovoriť o ňom, čo všetko urobil v Egypte
10
a čo všetko urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi, chešbonskému kráľovi, a bašanskému kráľovi Ogovi, ktorý býval v Aštarote.
11
Preto nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny: ‚Naberte si zásoby na cestu, choďte im oproti a povedzte im: My sme vaši sluhovia; uzavrite s nami zmluvu!‘
12
Toto je náš chlieb; teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám, a teraz je zoschnutý a rozmrvený.
13
Toto sú naše kožené mechy na víno, boli úplne nové, keď sme ich naplnili, a hľa, teraz sú roztrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty."
14
Vodcovia si vzali z ich potravín, ale s Jahvem sa neporadili.
15
Jozue ich prijal v pokoji a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive, a predstavení pospolitosti im to potvrdili prísahou.
16
Ale stalo sa, že tri dni po uzavretí zmluvy s nimi sa Izraelci dozvedeli, že je to susedný národ, ktorý býva medzi nimi.
17
Izraelci sa vydali na cestu a tretieho dňa prišli k ich mestám. Ich mestá boli: Gabaon, Kefira, Beerot a Kirjat-Jearim.
18
Izraelci ich však nenapadli, lebo vodcovia pospolitosti prisahali na Jahveho, Boha Izraela, ale celá pospolitosť reptala proti vodcom.
19
Všetci vodcovia povedali zhromaždenému ľudu: "Prisahali sme im na Jahveho, Boha Izraela, preto teraz nemôžeme na nich siahnuť.
20
Ale toto im urobíme: nechaj ich nažive, aby nás nezastihol Jahveho hnev pre tú prísahu, ktorú sme im dali."
21
A vodcovia ďalej hovorili: "Nech zostanú nažive, ale nech sú drevorubačmi a nosičmi vody pre celú pospolitosť." Takto im vodcovia hovorili.
22
Jozue dal zvolať Gabaoncov a povedal im: "Prečo ste nás oklamali, keď ste hovorili: ‚Bývame ďaleko od vás,‘ a zatiaľ bývate medzi nami?
23
Odteraz ste prekliati a nikdy neprestanete byť otrokmi ako drevorubači a nosiči vody v dome môjho Boha."
24
Oni odpovedali Jozuemu: "My, tvoji sluhovia, sme sa dopočuli, že Jahve, tvoj Boh, kázal svojmu sluhovi Mojžišovi, aby vám odovzdal celú túto krajinu a vykynožil pred vami všetkých jej obyvateľov. Preto sme mali veľký strach o svoje životy pred vami a urobili sme toto.
25
Teraz sme v tvojej moci, čo uznáš za dobré a správne urobiť, urob to."
26
On urobil s nimi toto: vyslobodil ich z rúk Izraelcov a oni ich nezabili.
27
V ten deň ich Jozue urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Jahveho oltár až dodnes na mieste, ktoré si Jahve vyvolí.