A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 4

1
Keď celý národ dokončil svoj prechod cez Jordán, Jahve povedal Jozuemu:
2
"Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa a dajte im tento rozkaz:
3
‚Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich so sebou a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete.‘"
4
Jozue zavolal tých dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov, z každého kmeňa po jednom.
5
Jozue im povedal: "Prejdite popred archu Jahveho, svojho Boha, až do prostriedku Jordánu, a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň, podľa počtu izraelských kmeňov.
6
Tieto kamene nech stoja medzi vami ako pamätník. Keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať: ‚Čo znamenajú pre vás tieto kamene?‘ — 
7
odpovedzte im: ‚To preto, lebo vody Jordánu sa rozdelili pred archou Jahveho zmluvy: keď prechádzala cez Jordán, vody Jordánu odtiekli. Tieto kamene sú pre Izraelcov pamiatkou naveky.‘"
8
Izraelci urobili, ako im Jozue rozkázal: vyzdvihli z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, podľa počtu izraelských kmeňov, ako Jahve rozkázal Jozuemu. Potom ich preniesli do tábora a tam ich uložili.
9
Potom aj Jozue postavil dvanásť kameňov uprostred Jordánu na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a tie sú tam až podnes.
10
Kňazi, ktorí niesli archu zmluvy, stáli uprostred Jordánu, kým sa nevykonalo všetko, čo Jahve prikázal Jozuemu, aby povedal ľudu (a čo už predtým Mojžiš nariadil Jozuemu). A ľud rýchlo prechádzal.
11
Keď už všetok ľud prešiel, prešla aj Jahveho archa i kňazi a postavili sa na čelo ľudu.
12
Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses prešli vystrojení do boja na čelo Izraelcov, ako im to prikázal Mojžiš.
13
Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo tak pred Jahvem na jerišské polia do boja.
14
Toho dňa Jahve vyvýšil Jozueho v očiach celého Izraela, ktorý mal pred ním úctivú bázeň, ako mal úctivú bázeň pred Mojžišom po celý jeho život.
15
Jahve rozkázal Jozuemu:
16
"Prikáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu."
17
Vtedy Jozue rozkázal kňazom: "Vystúpte z Jordánu!"
18
Keď kňazi, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy, vystúpili z Jordánu a nohami sa dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu na svoje miesto a tiekli ako predtým, s plnými brehmi.
19
Ľud vystúpil z Jordánu desiateho dňa prvého mesiaca a utáboril sa v Gilgale na východnej hranici Jericha.
20
Tých dvanásť kameňov, ktoré vybrali z Jordánu, Jozue postavil v Gilgale.
21
Izraelcom povedal: "Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú svojich otcov: ‚Čo znamenajú tieto kamene?‘ — 
22
vtedy vysvetlíte svojim synom: ‚Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán.
23
Lebo Jahve, váš Boh, vysušil vody Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Jahve, váš Boh, urobil s Trstinovým morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli,
24
aby všetky národy zeme poznali, že Jahveho ruka je mocná, aby sa báli Jahveho, vášho Boha, po všetky dni.‘"
Jozue 4:1
Jozue 4:2
Jozue 4:3
Jozue 4:4
Jozue 4:5
Jozue 4:6
Jozue 4:7
Jozue 4:8
Jozue 4:9
Jozue 4:10
Jozue 4:11
Jozue 4:12
Jozue 4:13
Jozue 4:14
Jozue 4:15
Jozue 4:16
Jozue 4:17
Jozue 4:18
Jozue 4:19
Jozue 4:20
Jozue 4:21
Jozue 4:22
Jozue 4:23
Jozue 4:24
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24