A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 231
Dlhý čas potom, čo Jahve dal Izraelcom pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Jozue bol starý a pokročilý vekom,
2
Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších, jeho vodcov, jeho sudcov a úradníkov a povedal im: "Ja som už starý a pokročilý vekom,
3
vy ste videli všetko, čo pre vás urobil Jahve, váš Boh, všetkým týmto národom, lebo Jahve, váš Boh, sám bojoval za vás.
4
Pozrite, ja som vám za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene lósom pridelil krajinu národov, ktoré zostali, i všetkých národov, ktoré som vyhubil od Jordánu až po Veľké more na západe slnka.
5
Jahve, váš Boh, ich sám zaženie pred vami, vyženie ich, aby urobil miesto pre vás a aby ste vy zaujali ich krajinu, ako vám sľúbil Jahve, váš Boh.
6
Buďte teda veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe Mojžišovho Zákona, a neodchýľte sa od neho ani napravo, ani naľavo.
7
Nemiešajte sa s tými, čo ešte zostali medzi vami! Nevyslovujte mená ich bohov, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im!
8
Ale pridŕžajte sa Jahveho, svojho Boha, ako ste to robili až podnes.
9
Jahve vyhnal pred vami veľké a mocné národy a až podnes vám nikto neodolal.
10
Jediný z vás mohol prenasledovať tisíc, lebo Jahve, váš Boh, sám bojoval za vás, ako vám to sľúbil.
11
Dajte teda dobrý pozor — lebo vám ide o život — aby ste milovali Jahveho, svojho Boha!
12
Ak sa však odvrátite a spojíte sa so zvyškom týchto národov, čo ešte zostali pri vás, a budete s nimi uzavierať manželstvá a miešať sa s nimi a oni s vami,
13
tak vedzte, že Jahve, váš Boh, už nebude tieto národy pred vami vyháňať, ba stanú sa vám skazou, pascou, korbáčom na váš chrbát a tŕňom vo vašich očiach, kým nevymiznete z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Jahve, váš Boh.
14
Pozrite, ja dnes odchádzam cestou každého obyvateľa zeme. Uznajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden z tých blahých prísľubov, ktoré vám dal Jahve, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám vyplnili, ani jeden z nich nezostal nevyplnený.
15
Ale ako sa vám vyplnilo každé blahé prisľúbenie, ktoré vám dal Jahve, váš Boh, tak Jahve splní proti vám všetky svoje hrozby, ba vyženie vás z tejto najlepšej pôdy, ktorú vám dal Jahve, váš Boh.
16
Ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Jahve, váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, Jahveho hnev vzbĺkne proti vám a čoskoro vymiznete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal."