A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 21

1
Tu pristúpili hlavy levitských rodín ku kňazovi Eleazarovi a k Jozuemu, Nunovmu synovi, a k hlavám rodín izraelských kmeňov
2
a hovorili im v Šíle v Kanaánskej krajine takto: "Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie, aj ich pasienky pre náš dobytok."
3
A Izraelci dali Levitom zo svojho dedičstva podľa Jahveho rozkazu tieto mestá a ich pasienky.
4
Lós pripadol na rody Kehatovcov: tí Leviti, ktorí pochádzali z kňaza Árona, dostali trinásť miest, vybraných lósom z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa;
5
ostatným Kehatovcom podľa ich rodov pripadlo lósom desať miest z Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice kmeňa Manasses.
6
Geršonovcom podľa ich rodov pripadlo lósom trinásť miest z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z polovice kmeňa Manasses v Bašane.
7
Merariovcom podľa ich rodov pripadlo dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon.
8
Tak Izraelci lósom dali Levitom tieto mestá aj s ich pasienkami, ako Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša.
9
Z kmeňa Júda a z kmeňa Simeon dali tieto mestá, uvedené podľa mena:
10
Áronovým potomkom z rodov Kehatovcov spomedzi Levitov, lebo na nich padol prvý lós,
11
dali Kirjat-Arbu (mesto Anakovho otca Arbu), to je Chebron na Judských vrchoch, i pasienky okolo neho.
12
Polia toho mesta i jeho dediny dali do vlastníctva Kalebovi, Jefuneho synovi.
13
Potomkom kňaza Árona dali mesto útočišťa pre vrahov Chebron a jeho pasienky, Libnu a jej pasienky,
14
Jatir a jeho pasienky, Eštenu a jej pasienky,
15
Cholon a jeho pasienky, Debir a jeho pasienky,
16
Ašan a jeho pasienky, Jutu a jej pasienky, Bet-Šemeš a jeho pasienky: deväť miest z týchto dvoch kmeňov.
17
Z kmeňa Benjamín: Gabaon a jeho pasienky, Gebu a jej pasienky,
18
Anatot a jeho pasienky, Almon a jeho pasienky: štyri mestá.
19
Všetkých miest potomkov kňaza Árona bolo trinásť a ich pasienky.
20
Ostatné kehatovské rodiny Levitov dostali lósom mestá z kmeňa Efraim.
21
Dali im Sichem, mesto útočišťa pre vrahov s jeho pasienkami na Efraimských vrchoch, Gezer a jeho pasienky,
22
Kibcajim a jeho pasienky a Bet-Choron a jeho pasienky: štyri mestá.
23
Z kmeňa Dan Elteke a jeho pasienky, Gibeton a jeho pasienky;
24
Ajalon a jeho pasienky, Gat-Rimmon a jeho pasienky: štyri mestá.
25
Z polovice kmeňa Manasses Tanak a jeho pasienky, Jibleam a jeho pasienky: dve mestá.
26
Počet miest, ktoré náležali rodom ostatných Kehatovcov, bolo desať s ich pasienkami.
27
Geršonovcom z rodov Levitov dali z polovice kmeňa Manasses: mesto útočišťa pre vrahov Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarota a jeho pasienky: dve mestá.
28
Z kmeňa Isachar: Kišjon a jeho pasienky, Daberet a jeho pasienky,
29
Jarmut a jeho pasienky, En-Ganim a jeho pasienky: štyri mestá.
30
Z kmeňa Ašer: Mišeal a jeho pasienky, Abdon a jeho pasienky,
31
Chelkat a jeho pasienky, Rechob a jeho pasienky: štyri mestá.
32
Z kmeňa Neftali: mesto útočiska pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammot-Dor a jeho pasienky, Kartan a jeho pasienky: tri mestá.
33
Všetkých miest Geršonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pasienkami.
34
Rodom Merariovcov, posledným z Levitov, dali z kmeňa Zabulon: Jokneam a jeho pasienky, Kartu a jej pasienky,
35
Rimmon a jeho pasienky, Nahlal a jeho pasienky: štyri mestá.
36
Východne od Jordánu, od Jericha, z kmeňa Ruben: Becer v púšti, na vysočine, mesto útočiska pre vrahov s jeho pasienkami, Jahac a jeho pasienky,
37
Kedemot a jeho pasienky, Mefaat a jeho pasienky: štyri mestá.
38
Z kmeňa Gad: mesto útočiska pre vrahov Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky,
39
Chešbon a jeho pasienky a Jazer a jeho pasienky: spolu štyri mestá.
40
Všetkých miest, ktoré lósom pripadli Merariovcom podľa ich rodov, ktoré ešte zostali z rodov Levitov, bolo dvanásť miest.
41
Všetkých levitských miest uprostred vlastníctva Izraelcov bolo štyridsaťosem miest s ich pasienkami.
42
Každé toto mesto pozostávalo z mesta a z pasienku okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.
43
Tak dal Jahve Izraelcom celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej.
44
Jahve im dal pokoj zo všetkých strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Všetkých nepriateľov dal im Jahve do rúk.
45
Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Jahve domu Izraela, nič nezostalo nesplnené, všetko sa splnilo.
Jozue 21:1
Jozue 21:2
Jozue 21:3
Jozue 21:4
Jozue 21:5
Jozue 21:6
Jozue 21:7
Jozue 21:8
Jozue 21:9
Jozue 21:10
Jozue 21:11
Jozue 21:12
Jozue 21:13
Jozue 21:14
Jozue 21:15
Jozue 21:16
Jozue 21:17
Jozue 21:18
Jozue 21:19
Jozue 21:20
Jozue 21:21
Jozue 21:22
Jozue 21:23
Jozue 21:24
Jozue 21:25
Jozue 21:26
Jozue 21:27
Jozue 21:28
Jozue 21:29
Jozue 21:30
Jozue 21:31
Jozue 21:32
Jozue 21:33
Jozue 21:34
Jozue 21:35
Jozue 21:36
Jozue 21:37
Jozue 21:38
Jozue 21:39
Jozue 21:40
Jozue 21:41
Jozue 21:42
Jozue 21:43
Jozue 21:44
Jozue 21:45
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24