A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 201
Jahve povedal Jozuemu:
2
"Povedz Izraelcom: Určite si mestá útočiska, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša,
3
aby ta mohol utiecť vrah, ktorý niekoho zabije nedopatrením, neúmyselne, aby vám slúžili za útočisko pred krvným pomstiteľom.
4
Nech utečie do jedného z týchto miest. Zastaví sa pri vchode do mestskej brány a prednesie svoju vec starším mesta. Tí ho prijmú do svojho mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať.
5
Ak ho bude prenasledovať pomstiteľ krvi, nevydajú vraha do jeho rúk, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel.
6
Musí zostať v tomto meste, až kým nebude mať súd pred pospolitosťou. Keď zomrie veľkňaz, ktorý bol v tom čase v úrade, len potom sa môže vrah vrátiť a prísť do svojho mesta, domov, do mesta, z ktorého utiekol.
7
Zasvätili teda Kedeš v Galilei na Neftaliho vrchoch, Sichem na Efraimských vrchoch a Kirjat-Arbu, to je Chebron, na Judských horách.
8
A za Jordánom, na východ od Jericha, určili Becer z Rubenovho kmeňa na púšti, na náhornej rovine, Ramot v Galaáde z kmeňa Gadovcov a Golan v Bašane z Manassesovho kmeňa.
9
Tieto mestá boli určené pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí medzi nimi bývali, aby tam utiekol, kto by niekoho nedopatrením zabil, a aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nedostaví na súd pred pospolitosť.