A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 2

1
Jozue, Nunov syn, poslal tajne zo Šittimu dvoch mužov vyzvedačov so slovami: "Choďte, obzrite si krajinu a Jericho." Oni odišli a vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.
2
Kráľovi Jericha ľudia oznámili: "Pozri, tejto noci prišli sem chlapi z Izraelcov preskúmať krajinu."
3
Vtedy kráľ Jericha poslal Rachab rozkaz: "Vydaj chlapov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli nato, aby preskúmali celú krajinu."
4
Ale tá žena pojala oboch mužov a skryla ich, potom povedala: "Vskutku, prišli ku mne takí chlapi, ale ja som nevedela, odkiaľ sú.
5
Keď sa na zmrku brána mala zatvoriť, tí chlapi odišli, ale neviem, kam tí chlapi išli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte."
6
Ona ich však vyviedla na plochú strechu a ukryla ich pod ľan, ktorý mala poukladaný na streche.
7
Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu, až k brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu zatvorili.
8
Prv, než tí mužovia zaspali, Rachab vyšla k nim na strechu.
9
Povedala im: "Viem, že váš Boh vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia zeme trasú sa hrôzou pred vami.
10
Lebo sme počuli, že Jahve vysušil vody Trstinového mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zničili.
11
Keď sme to počuli, klesli sme na duchu a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Jahve, váš Boh, je Bohom hore na nebi i dolu na zemi.
12
Teraz mi prisahajte na Jahveho, že ako som ja preukázala láskavosť vám, aj vy preukážete láskavosť rodine môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie,
13
že necháte nažive môjho otca a moju matku, mojich bratov i moje sestry a všetkých, čo im patria, a zachránite nás pred smrťou."
14
Nato jej mužovia povedali: "Svojím životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď nám Jahve dá túto krajinu, zachováme sa k tebe láskavo a verne."
15
Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o mestský múr, bývala totiž v múre.
16
Povedala im: "Choďte na vrchy, aby na vás prenasledovatelia nenarazili, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa vaši prenasledovatelia nevrátia. Potom choďte svojou cestou."
17
Mužovia jej povedali: "Nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala, ak neurobíš toto:
18
keď prídeme do krajiny, priviaž tento povraz z červených nití na oblok, cez ktorý si nás spustila, a vezmi k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu.
19
Ale kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv nech padne na jeho hlavu a my budeme bez viny; ale krv tých, čo zostanú s tebou v dome, padne na našu hlavu, ak sa ich niekto dotkne.
20
Ale ak ty zradíš našu záležitosť, nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala."
21
Ona odpovedala: "Nech je tak, ako ste povedali!" Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený povraz na oblok.
22
Tak odišli a vyšli na vrchy. Zostali tam tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale ich nenašli.
23
Vtedy obaja mužovia zišli z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Jozuemu, Nunovmu synovi, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo.
24
A povedali Jozuemu: "Jahve nám dal do rúk celú túto krajinu a všetci obyvatelia krajiny majú pred nami veľký strach."
Jozue 2:1
Jozue 2:2
Jozue 2:3
Jozue 2:4
Jozue 2:5
Jozue 2:6
Jozue 2:7
Jozue 2:8
Jozue 2:9
Jozue 2:10
Jozue 2:11
Jozue 2:12
Jozue 2:13
Jozue 2:14
Jozue 2:15
Jozue 2:16
Jozue 2:17
Jozue 2:18
Jozue 2:19
Jozue 2:20
Jozue 2:21
Jozue 2:22
Jozue 2:23
Jozue 2:24
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24