A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 19

1
Druhý lós pripadol na Simeona, na kmeň Simeonových potomkov podľa ich rodov. Ich dedičstvo bolo uprostred dedičstva Júdovcov.
2
Dostali do dedičstva: Beer-Šebu, Šebu, Moladu,
3
Chacar-Šual, Balu, Ecem,
4
Eltolad, Betul, Chormu,
5
Ciklag, Bet-Markabot, Chacar-Susu,
6
Bet-Lebaot a Šaruchen: trinásť miest a ich dediny;
7
Ajin, Rimon, Eter a Ašan: štyri mestá a ich dediny
8
a všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beeru a Ramu v Negebe. To bolo dedičstvo kmeňa Simeonovcov podľa ich rodov.
9
Dedičstvo Simeonovcov bolo vzaté z podielu Júdovcov, lebo časť Júdovcov bola pre nich priveľká; a tak dostali Simeonovci svoje dedičstvo uprostred podielu Júdovcov.
10
Tretí lós pripadol na potomkov Zabulona podľa jeho rodov. Územie ich dedičstva siahalo po Sadud;
11
ich hranica stúpala na západ k Maraale, dotýkala sa Dabešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneamu.
12
Od Sadudu sa hranica točila k východu, kde vychádza slnko, až ku hraniciam Kislot-Taboru. Pokračovala k Daberatu a vystúpila k Jafii.
13
Odtiaľ prechádzala k východu, smerom k východu slnka ku Gat-Cheferu a Ita-Kacinu, pokračovala do Rimmonu a zatáčala sad do Ney.
14
Severná hranica sa obracala k Chanatonu a končila sa v doline Jiftach-El;
15
k tomu: Katat, Nahalal, Šimron, Jireala a Betleheme: dvanásť miest a ich dediny.
16
To bolo dedičstvo Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.
17
Štvrtý lós pripadol na Isachara, Isacharovcom podľa ich rodov.
18
Ich územie zahrnovalo: Jizreel, Kesulot, Šunem,
19
Chafarajim, Šion, Anacharat,
20
Daberata, Kišjon, Ebec,
21
Remet, En-Ganim, En-Chaddu, Bet-Pases.
22
Hranica sa dotýkala Tabora, Šachacimy, Bet-Šemeša a končila sa pri Jordáne: šestnásť miest a ich dediny.
23
To bolo dedičstvo kmeňa Isachar podľa ich rodov: mestá a ich dediny.
24
Piaty lós pripadol na kmeň Ašerovcov podľa ich rodov.
25
Ich územie zahrnovalo: Chelkat, Chali, Beten, Achšaf,
26
Alamelech, Amad a Mišal; na západe sa dotýkalo Karmelu a rieky Libnat.
27
Potom sa hranica obracala na východ slnka do Bet-Dagonu, dotýkala sa Zabulona a doliny Jiftach-El na severe, potom Bet-Emek a Nejel, potom pokračovala naľavo ku Kabulu
28
a cez Abdon, Rechob, Chammon a Kanu až po Veľký Sidon. Potom hranica šla k Rame a až k opevnenému mestu Týru;
29
hranica potom išla ku Chose a končila sa pri mori; ďalej cez Machaleb, Achzib,
30
Akko, Afek, Rechob: dvadsaťdva miest a ich dediny.
31
To bolo dedičstvo kmeňa Ašerovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.
32
Potomkom Neftaliho pripadol šiesty lós, synom Neftaliho podľa ich rodov.
33
Ich hranica šla od Chelefu a od Duba v Saananime, cez Adami-Nekeb a Jabneel až k Lakkumu a končila sa pri Jordáne.
34
Tam sa hranica obracala na západ do Aznot-Taboru a odtiaľ do Chukkoku a dotýkala sa Zabulona na juhu, Ašera sa dotýkala na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne.
35
Opevnené mestá boli: Ciddim, Cer, Chammat, Rakkat, Kinneret,
36
Adama, Rama, Chacor,
37
Kedeš, Edrei, En-Chacor,
38
Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest a ich dediny.
39
To je dedičstvo kmeňa synov Neftaliho podľa ich rodov: mestá a ich dediny.
40
Synom kmeňa Dan podľa ich rodov pripadol siedmy lós.
41
Územie ich dedičstva bolo: Corea, Eštaol, Ir-Šemeš,
42
Šaalabim, Ajalon, Silata,
43
Elon, Timna, Ekron,
44
Elteke, Gibbeton, Baalat,
45
Azor, Bene-Berak a Gat-Rimmon
46
a pri mori Jerakon bola hranica naproti Jafe.
47
Ale Danovci stratili svoje územie, preto sa vybrali bojovať proti Lešemu, zaujali ho, vyhubili ho ostrím meča, obsadili ho a usadili sa v ňom; Lešemu dali meno Dan podľa mena svojho otca Dana.
48
To bolo dedičstvo kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.
49
Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny podľa hraníc, dali dedičné vlastníctvo Jozuemu, Nunovmu synovi, vo svojom strede.
50
Na Jahveho rozkaz mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach, na Efraimských vrchoch; on to mesto znovu vystaval a usadil sa v ňom.
51
Toto sú dedičné podiely, ktoré kňaz Eleazar, Jozue, Nunov syn, a hlavy rodov lósom rozdelili kmeňom Izraelcov v Šíle pred Jahvem pri vchode do Stanu Stretnutia. Tak dokončili rozdelenie krajiny.
Jozue 19:1
Jozue 19:2
Jozue 19:3
Jozue 19:4
Jozue 19:5
Jozue 19:6
Jozue 19:7
Jozue 19:8
Jozue 19:9
Jozue 19:10
Jozue 19:11
Jozue 19:12
Jozue 19:13
Jozue 19:14
Jozue 19:15
Jozue 19:16
Jozue 19:17
Jozue 19:18
Jozue 19:19
Jozue 19:20
Jozue 19:21
Jozue 19:22
Jozue 19:23
Jozue 19:24
Jozue 19:25
Jozue 19:26
Jozue 19:27
Jozue 19:28
Jozue 19:29
Jozue 19:30
Jozue 19:31
Jozue 19:32
Jozue 19:33
Jozue 19:34
Jozue 19:35
Jozue 19:36
Jozue 19:37
Jozue 19:38
Jozue 19:39
Jozue 19:40
Jozue 19:41
Jozue 19:42
Jozue 19:43
Jozue 19:44
Jozue 19:45
Jozue 19:46
Jozue 19:47
Jozue 19:48
Jozue 19:49
Jozue 19:50
Jozue 19:51
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24