A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 18

1
Celá pospolitosť Izraelcov sa zhromaždila v Šíle a postavila tam Stan Stretnutia. Celá krajina im už bola poddaná.
2
Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktoré ešte nedostali dedičné vlastníctvo.
3
Jozue povedal Izraelcom: "Dokedy budete otáľať so zaujatím krajiny, ktorú vám dal Jahve, Boh vašich otcov?
4
Vyberte si z každého kmeňa po troch mužoch, aby som ich poslal, nech precestujú celú krajinu. Nech urobia popis ukazujúci dedičstvo vhodné pre každý kmeň, potom sa vrátia ku mne.
5
Rozdelia krajinu na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe.
6
Urobíte popis krajiny na sedem častí a donesiete ho sem, aby som tu pred Jahvem, vaším Bohom, mohol losovať za vás.
7
Ale Leviti nebudú mať podiel medzi vami, lebo ich dedičstvom bude Jahveho kňazstvo. Gad, Ruben a pol kmeňa Manasses dostali svoje dedičstvo za Jordánom, na východe, ktoré im dal Mojžiš, Jahveho sluha."
8
Tí mužovia sa vybrali na svoju cestu. Tým, čo išli urobiť popis krajiny, Jozue dal tento rozkaz: "Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju a potom sa vráťte ku mne a ja tu v Šíle budem za vás pred Jahvem losovať."
9
Tí mužovia odišli, prešli krajinu, popísali ju v knihe, mesto za mestom v siedmich častiach, a potom sa vrátili k Jozuemu do tábora v Šíle.
10
Jozue im hodil lós pred Jahvem v Šíle, a tam Jozue rozdelil krajinu Izraelcom podľa ich podielov.
11
Lós pripadol najprv na kmeň Benjamínovcov podľa ich rodov. Územie, ktoré im lósom pripadlo, je medzi Júdovými a Jozefovými potomkami.
12
Ich severná hranica sa začínala od Jordánu, stúpala na úbočie severne od Jericha, ďalej stúpala na západ na pohorie a končila sa v púšti pri Bet-Avene.
13
Odtiaľ hranica prechádzala k Luzu, k južnému svahu pri Luze, dnes je to Betel; potom hranica zostupovala do Atrot-Araku na pohorie južne od Dolného Bet-Choronu.
14
Tam sa hranica zatáčala a obracala na juh na západnej strane vyvýšeniny, ktorá je južne od Bet-Choronu, a končila sa pri Kirjat-Baale, dnes Kirjat-Jearime, meste Júdovcov. To bola západná strana.
15
Toto je južná strana: od okraja Kirjat-Jearimu sa hranica tiahla ku Gasinu a končila sa pri vodách prameňa Neftoach;
16
potom zostupovala na okraj vrchu, ktorý leží naproti doline Ben-Hinnom, do doliny Refaim, na severe schádzala do doliny Hinnom k južnému svahu Jebuzejcov až k En-Rogelu.
17
Potom sa zatáčala na sever a pokračovala až po En-Šemeš a odtiaľ ku Kruhu kameňov, ktorý bol naproti strmine Adumim, potom zostupovala ku Skale Rubenovho syna Bohana.
18
Ďalej v Ketefe prechádzala na úbočie Bet-Araby k severu a zostupovala do Araby.
19
Potom hranica prechádzala po severnom úbočí Bet-Chogly a končila v severnom zálive Soľného mora pri južnom konci Jordánu. To bola južná hranica.
20
Jordán tvoril východnú hranicu. To bola hranica okolo dedičstva Benjamínovcov podľa ich rodov.
21
Mestá kmeňa Benjamín podľa ich rodov boli: Jericho, Bet-Chogla, Emek-Kecic,
22
Bet-Araba, Cemarajim, Betel,
23
Avim, Para, Ofra,
24
Kefar-Ammoni, Ofni a Gaba: dvanásť miest a ich dediny.
25
Gabaon, Rama, Beerot,
26
Micpe, Kefira, Moca,
27
Rekem, Jirpeel, Tareala,
28
Cela-Elef, Jebus — to je Jeruzalem — , Gibea a Kirjat: štrnásť miest a ich dediny. To bolo dedičstvo Benjamínových synov podľa ich rodov.
Jozue 18:1
Jozue 18:2
Jozue 18:3
Jozue 18:4
Jozue 18:5
Jozue 18:6
Jozue 18:7
Jozue 18:8
Jozue 18:9
Jozue 18:10
Jozue 18:11
Jozue 18:12
Jozue 18:13
Jozue 18:14
Jozue 18:15
Jozue 18:16
Jozue 18:17
Jozue 18:18
Jozue 18:19
Jozue 18:20
Jozue 18:21
Jozue 18:22
Jozue 18:23
Jozue 18:24
Jozue 18:25
Jozue 18:26
Jozue 18:27
Jozue 18:28
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24