A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 17

1
Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Manasses — bol Jozefovým prvorodeným: Machir, Manassesov prvorodený, otec Galaada, keďže bol bojovníkom, dostal Galaád a Bašan.
2
Aj ostatní Manassesovci dostali podiel podľa svojich rodov: Abiezerovi synovia, Chelekovi synovia, Azrielovi synovia, Šechemovi synovia, Cheferovi synovia, Šemidovi synovia. Toto boli mužskí potomkovia Manassesa, Jozefovho syna, podľa svojich rodov.
3
Ale Celofchad, syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa, nemal synov, iba dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
4
Tie predstúpili pred kňaza Eleazara, pred Jozueho, Nunovho syna, a pred kniežatá a hovorili: "Jahve prikázal Mojžišovi, aby nám dal dedičstvo medzi našimi bratmi." Dali im teda dedičstvo medzi bratmi ich otca podľa Jahveho príkazu.
5
Tak pripadlo Manassesovi desať dielov okrem krajiny Galaád a Bašan za Jordánom.
6
Lebo Manassesove dcéry dostali dedičstvo medzi jeho synmi a krajina Galaád pripadla ostatným Manassesovým synom.
7
Manassesova hranica sa tiahla zo strany Ašera, k Michmetatu, ktorý leží naproti Sichemu, a potom sa otočila napravo k Jašibu pri pramenia En-Tappuach.
8
Kraj Tappuach patril Manassesovi, ale mesto Tappuach na Manassesovej hranici patrilo Efraimovcom.
9
Hranica zostupovala k potoku Kana; na juh od potoka boli Efraimove mestá, okrem tých, ktoré mal Efraim uprostred Manassesových miest. Manassesova hranica bola na sever od potoka a končila sa pri mori.
10
Južná časť patrí Efraimovi a severná Manassesovi a ich západnou hranicou bolo more. Na severe sa dotýkali Ašera a na východe Isachara.
11
Manasses mal na území Isachara a Ašera: Bet-Šean a jeho dediny, Jibleam a jeho dediny, obyvateľov Doru a dedín, ktoré k nemu patrili, obyvateľov Tanaku a jeho dedín, obyvateľov Megidda a jeho dedín: tretie mesto je mesto na Vrchovine.
12
Ale Manassesovci nevládali zaujať tieto mestá, tak sa Kanaáncom podarilo zostať bývať v krajine.
13
Keď Izraelci zosilneli, donútili Kanaáncov k nútenej robote, ale vôbec ich nevyhnali.
14
Jozefovi potomkovia povedali Jozuemu: "Prečo si nám dal do dedičstva len jeden podiel, jednu čiastku, veď my sme početný ľud, lebo tak nás Jahve doteraz požehnával?"
15
Jozue im odpovedal: "Keď ste početný ľud, choďte do lesov a vyklčujte si les v krajine Perizejcov a Refaovcov, ak sú vám Efraimské vrchy pritesné."
16
Jozefovi potomkovia povedali: "To pohorie nám nestačí, a k tomu všetci Kanaánci, ktorí bývajú na rovine, majú železom obrnené vojnové vozy, aj tí, čo sú v Bet-Šeane a v jeho mestách, i tí v doline Jizreel."
17
Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovi a Manassesovi: "Si početný ľud a máš veľkú silu, nebudeš mať len jeden podiel,
18
ale dostaneš pohorie; je pravda, že sú to lesy, ale vyklčuj ich a budú tvoje až na ich koniec. Vyženieš Kanaáncov, hoci majú železné vojnové vozy a sú silní."
Jozue 17:1
Jozue 17:2
Jozue 17:3
Jozue 17:4
Jozue 17:5
Jozue 17:6
Jozue 17:7
Jozue 17:8
Jozue 17:9
Jozue 17:10
Jozue 17:11
Jozue 17:12
Jozue 17:13
Jozue 17:14
Jozue 17:15
Jozue 17:16
Jozue 17:17
Jozue 17:18
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24