A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 161
Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovým synom, sa tiahol od Jordánu, východne od jerišských vôd, na púšť, ktorá stúpa od Jericha na pohorie k Betelu.
2
Z Betelu ide hranica cez Luz a prechádza cez Atarot na území Archijcov.
3
Nato zostupuje na západ na územie Jafleťanov až k hranici Dolného Bet-Choronu a ku Gezeru a končí sa pri mori.
4
Toto bolo dedičstvo Jozefových synov Manassesa a Efraima.
5
Toto bolo územie Efraimovcov podľa ich rodov: hranicou ich dedičstva na východe bol Atrot-Arach až po Horný Bet-Choron.
6
Potom hranica išla k moru a od západu k Michmetatu na severe a hranica sa obracala na východ k Taanat-Šílu, ktorým prechádzala na východ k Janoachu.
7
Z Janoachu zostupovala do Atarotu a Naary, dotýkala sa Jericha a končila sa pri Jordáne.
8
Z Tappuachu išla hranica na západ k potoku Kana a končila pri mori. To bolo dedičstvo kmeňa Efraimovcov podľa ich rodov,
9
okrem miest vyhradených pre Efraimovcov uprostred dedičstva Manassesovcov, všetky mestá s ich dedinami.
10
Ale nevyhnali Kanaáncov, ktorí bývali v Gezere, a zostali uprostred Efraima do dnešného dňa a museli mu slúžiť.