A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 15

1
Vylosovaný podiel kmeňa Júdovcov podľa ich rodov siahal na juh k hraniciam Edomu, od púšte Cin k juhu, až ku Kadešu na juhu.
2
Ich južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu obráteného na juh,
3
potom smerovala k južnej časti návršia Škorpiónov, prechádzala púšťou Cin a stúpala južne od Kadeš-Barney; prechádzala cez Checron, stúpala k Adaru a odbočovala do Karky.
4
Potom hranica prechádzala cez Acmon a vyúsťovala pri Egyptskom potoku a končila pri mori. To bude vaša južná hranica.
5
Východnou hranicou bolo Soľné more po ústie Jordánu. Severná hranica sa začínala od morského zálivu pri ústí Jordánu.
6
Hranica stúpala k Bet-Hogle, prechádzala severne od Bet-Araby a stúpala ku Skale Rubenovho syna Bohana.
7
Potom hranica stúpala z doliny Achor k Debiru a zahýnala sa na sever ku Kruhu kameňov, ktorý bol naproti Adumimskému svahu, ktorý je južne od Potoka. Hranica prechádzala k vodám En-Šemeša a končila pri prameni En-Rogel.
8
Ďalej hranica stúpala dolinou Ben-Hinnom po južnom úbočí Jebuzejcov, totiž Jeruzalema. Potom hranica stúpala na končiar vrchu, ktorý je naproti doline Bet-Hinnom na západe, na severnom konci doliny Refaim.
9
Od končiara vrchu sa hranica zahýbala k prameňu vôd Neftoach; vybiehala k mestám vrchu Efron, zatáčala sa k Baale, to je Kirjat — Jearimu.
10
Od Baaly sa hranica odkláňala na západ k pohoriu Seir a prechádzala k severnému hrebeňu pohoria Jearim — to je Kesalon — klesala do Bet-Šemeša a prechádzala Timnou.
11
Potom hranica vybiehala k severnému hrebeňu Ekronu a stáčala sa k Šikronu, prechádzala cez vrch Baala, dosiahla Jabnel a hranica skončila pri mori.
12
Západnou hranicou bolo Veľké more. Toto je celý okruh hranice Júdovcov podľa ich rodov.
13
Kaleb, Jefuneho syn, dostal svoj podiel uprostred Júdovcov, ako Jahve prikázal Jozuemu: Kirjat-Arbu, mesto Anakovho otca Arbu — to je Chebron.
14
Kaleb odtiaľ vyhnal troch Anakových potomkov: Šešaja, Achimana a Talmaja, Anakových potomkov.
15
Odtiaľ tiahol proti obyvateľom Debiru; Debir sa predtým menoval Kirjat-Sefer.
16
Kaleb povedal: "Kto premôže Kirjat-Sefer a zaujme ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu."
17
Zaujal ho Otniel, syn Kalebovho brata Kenaza, a Kaleb mu dal za ženu svoju dcéru Achsu.
18
Keď došla k svojmu mužovi, naviedol ju, aby žiadala od svojho otca pole. Keď zoskočila zo svojho osla, Kaleb sa jej pýtal: "Čo chceš?"
19
Ona povedala: "Urob mi túto láskavosť, vydal si ma do Negebu, daj mi aj pramene vody." Kaleb jej dal horné a dolné pramene vody.
20
Toto bolo dedičstvo kmeňa Júdovcov podľa ich rodov.
21
Mestá na okraji kmeňa pri edomskej hranici v Negebe: Kabceel, Arad, Jagur,
22
Kina, Dimon, Aroer,
23
Kedeš, Chacor-Jitnan,
24
Zif, Telem, Bealot,
25
Chacor-Chadatta, Kerijot-Checron — to je Chacor — 
26
Aman, Šema, Molada,
27
Chacar-Gada, Chešmon, Bet-Pelet,
28
Chacar-Šual, Beer-Šeba a jej osady,
29
Baala, Ijjim, Ecem,
30
Eltolad, Kesil, Chorma,
31
Ciklag, Madmana, Sansanna,
32
Lebaot, Šilchim, Ajin a Rimon: spolu dvadsaťdeväť miest so svojimi dedinami.
33
Na Nížine: Eštaol, Corea, Ašna,
34
Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam,
35
Jarmut, Adullam, Socho, Azeka,
36
Šaarajim, Aditajim, Gedera a Gederotajim: štrnásť miest so svojimi dedinami.
37
Cenan, Chadaša, Migdal-Gad,
38
Dileaan, Micpe, Jokteel,
39
Lachiš, Bockat, Eglon,
40
Kabbon, Lachmas, Kitliš,
41
Gederot, Bet-Dagon, Naama a Makeda: šestnásť miest so svojimi dedinami.
42
Libna, Eter, Ašan,
43
Jiftach, Ašna, Nesib,
44
Keila, Achzib, Mareša: deväť miest so svojimi dedinami.
45
Ekron so svojimi dedinami a osadami.
46
Od Ekronu k moru všetko, čo leží pri Ašdode a jeho dedinách.
47
Ašdod, jeho dediny a jeho osady. Gaza, jej dediny a jej osady až po Egyptský potok; Veľké more je hranicou.
48
Na vrchoch: Šamir, Jatir, Socho,
49
Dana, Kirjat-Sefer, dnes Debir,
50
Anab, Eštemoa, Anim,
51
Gošen, Cholon a Gilo: jedenásť miest a ich dediny.
52
Arab, Duma, Ešean,
53
Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
54
Chumta, Kirjat-Arba, dnes Chebron, a Cior: deväť miest a ich dediny.
55
Maon, Karnel, Zif, Jutta,
56
Jizreel, Jorkeam, Zauach,
57
Kajin, Gibea, Timna: desať miest a ich dediny.
58
Chalchul, Bet-Cur, Gedor,
59
Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šesť miest so svojimi dedinami. Tekoa, Efrata, dnes Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter a Manach: jedenásť miest so svojimi dedinami.
60
Kirjat-Baal, to je Kirjat-Jearim, a Rabba: dve mestá so svojimi dedinami.
61
Na púšti: Bet-Araba, Middin, Sechacha,
62
Nibšan, Soľné mesto a Engadi: šesť miest so svojimi dedinami.
63
Ale Jebuzejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, a tak Jebuzejci bývajú v Jeruzaleme až do dnešného dňa popri Júdovcoch.
Jozue 15:1
Jozue 15:2
Jozue 15:3
Jozue 15:4
Jozue 15:5
Jozue 15:6
Jozue 15:7
Jozue 15:8
Jozue 15:9
Jozue 15:10
Jozue 15:11
Jozue 15:12
Jozue 15:13
Jozue 15:14
Jozue 15:15
Jozue 15:16
Jozue 15:17
Jozue 15:18
Jozue 15:19
Jozue 15:20
Jozue 15:21
Jozue 15:22
Jozue 15:23
Jozue 15:24
Jozue 15:25
Jozue 15:26
Jozue 15:27
Jozue 15:28
Jozue 15:29
Jozue 15:30
Jozue 15:31
Jozue 15:32
Jozue 15:33
Jozue 15:34
Jozue 15:35
Jozue 15:36
Jozue 15:37
Jozue 15:38
Jozue 15:39
Jozue 15:40
Jozue 15:41
Jozue 15:42
Jozue 15:43
Jozue 15:44
Jozue 15:45
Jozue 15:46
Jozue 15:47
Jozue 15:48
Jozue 15:49
Jozue 15:50
Jozue 15:51
Jozue 15:52
Jozue 15:53
Jozue 15:54
Jozue 15:55
Jozue 15:56
Jozue 15:57
Jozue 15:58
Jozue 15:59
Jozue 15:60
Jozue 15:61
Jozue 15:62
Jozue 15:63
Jozue 1 / Ешу 1
Jozue 2 / Ешу 2
Jozue 3 / Ешу 3
Jozue 4 / Ешу 4
Jozue 5 / Ешу 5
Jozue 6 / Ешу 6
Jozue 7 / Ешу 7
Jozue 8 / Ешу 8
Jozue 9 / Ешу 9
Jozue 10 / Ешу 10
Jozue 11 / Ешу 11
Jozue 12 / Ешу 12
Jozue 13 / Ешу 13
Jozue 14 / Ешу 14
Jozue 15 / Ешу 15
Jozue 16 / Ешу 16
Jozue 17 / Ешу 17
Jozue 18 / Ешу 18
Jozue 19 / Ешу 19
Jozue 20 / Ешу 20
Jozue 21 / Ешу 21
Jozue 22 / Ешу 22
Jozue 23 / Ешу 23
Jozue 24 / Ешу 24