A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 12

1
Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci porazili a ktorých územie zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnon až po pohorie Chermon s celou východnou Arabou:
2
Sichon, kráľ Amorejcov, ktorý býval v Chešbone a panoval od Aroeru, ktorý je na pokraji úžľabiny Arnonu, a od stredu tej úžľabiny nad polovicou Galaádu až po úžľabinu potoka Jabok, ktorý je hranicou Ammoncov;
3
a nad Arabou až k moru Kinerot na východe a k moru Araby, čiže k Soľnému moru, na východe, smerom do Bet-Ješimot, a na juhu k zavlažovaným svahom Pisgy.
4
Og, bašanský kráľ, posledný z Refaovcov, ktorý býval v Aštarote a v Edrei,
5
panoval nad pohorím Chermon, nad Salchou a nad celým Bašanom až po hranice Gešurijcov a Maachaťanov a nad pol Galaádom až po hranicu chešbonského kráľa Sichona.
6
Mojžiš, Jahveho sluha, a Izraelci ich porazili. A Mojžiš, Jahveho sluha, dal krajinu do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici kmeňa Manasses.
7
Toto sú králi krajiny, ktorých Jozue a Izraelci porazili z tejto strany Jordánu, na západ, od Baal-Gadu v údolí Libanonu až po vrch Chalak, ktorý sa dvíha k Seiru. Jozue ju dal do dedičstva kmeňom Izraela podľa ich rozdelenia;
8
na vrchovine, na Nížine, v Arabe, na zavlažovaných svahoch, na púšti a v Negebe, u Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov:
9
kráľ Jericha, jeden; kráľ Aja pri Beteli, jeden;
10
kráľ Jeruzalema, jeden; kráľ Chebronu, jeden;
11
kráľ Jarmutu, jeden; kráľ Lachiša, jeden;
12
kráľ Eglonu, jeden; kráľ Gezeru, jeden;
13
kráľ Debiru, jeden; kráľ Gederu, jeden;
14
kráľ Chormy, jeden; kráľ Aradu, jeden;
15
kráľ Libny, jeden; kráľ Adullamu, jeden;
16
kráľ Makedy, jeden; kráľ Betelu, jeden;
17
kráľ Tappuachu, jeden; kráľ Cheferu, jeden;
18
kráľ Afeku, jeden; kráľ Šaronu, jeden;
19
kráľ Meromu, jeden; kráľ Chacoru, jeden;
20
kráľ Šimron-Meronu, jeden; kráľ Achšafu, jeden;
21
kráľ Tanaku, jeden; kráľ Megidda, jeden;
22
kráľ Kedeša, jeden; kráľ Joknedmu na Karmeli, jeden;
23
kráľ Doru na Dórskom návrší, jeden; kráľ národov v Galilei, jeden;
24
kráľ Tircy, jeden; všetkých kráľov: tridsaťjeden.
Jozue 12:1
Jozue 12:2
Jozue 12:3
Jozue 12:4
Jozue 12:5
Jozue 12:6
Jozue 12:7
Jozue 12:8
Jozue 12:9
Jozue 12:10
Jozue 12:11
Jozue 12:12
Jozue 12:13
Jozue 12:14
Jozue 12:15
Jozue 12:16
Jozue 12:17
Jozue 12:18
Jozue 12:19
Jozue 12:20
Jozue 12:21
Jozue 12:22
Jozue 12:23
Jozue 12:24
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24