A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 121
Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci porazili a ktorých územie zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnon až po pohorie Chermon s celou východnou Arabou:
2
Sichon, kráľ Amorejcov, ktorý býval v Chešbone a panoval od Aroeru, ktorý je na pokraji úžľabiny Arnonu, a od stredu tej úžľabiny nad polovicou Galaádu až po úžľabinu potoka Jabok, ktorý je hranicou Ammoncov;
3
a nad Arabou až k moru Kinerot na východe a k moru Araby, čiže k Soľnému moru, na východe, smerom do Bet-Ješimot, a na juhu k zavlažovaným svahom Pisgy.
4
Og, bašanský kráľ, posledný z Refaovcov, ktorý býval v Aštarote a v Edrei,
5
panoval nad pohorím Chermon, nad Salchou a nad celým Bašanom až po hranice Gešurijcov a Maachaťanov a nad pol Galaádom až po hranicu chešbonského kráľa Sichona.
6
Mojžiš, Jahveho sluha, a Izraelci ich porazili. A Mojžiš, Jahveho sluha, dal krajinu do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici kmeňa Manasses.
7
Toto sú králi krajiny, ktorých Jozue a Izraelci porazili z tejto strany Jordánu, na západ, od Baal-Gadu v údolí Libanonu až po vrch Chalak, ktorý sa dvíha k Seiru. Jozue ju dal do dedičstva kmeňom Izraela podľa ich rozdelenia;
8
na vrchovine, na Nížine, v Arabe, na zavlažovaných svahoch, na púšti a v Negebe, u Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov:
9
kráľ Jericha, jeden; kráľ Aja pri Beteli, jeden;
10
kráľ Jeruzalema, jeden; kráľ Chebronu, jeden;
11
kráľ Jarmutu, jeden; kráľ Lachiša, jeden;
12
kráľ Eglonu, jeden; kráľ Gezeru, jeden;
13
kráľ Debiru, jeden; kráľ Gederu, jeden;
14
kráľ Chormy, jeden; kráľ Aradu, jeden;
15
kráľ Libny, jeden; kráľ Adullamu, jeden;
16
kráľ Makedy, jeden; kráľ Betelu, jeden;
17
kráľ Tappuachu, jeden; kráľ Cheferu, jeden;
18
kráľ Afeku, jeden; kráľ Šaronu, jeden;
19
kráľ Meromu, jeden; kráľ Chacoru, jeden;
20
kráľ Šimron-Meronu, jeden; kráľ Achšafu, jeden;
21
kráľ Tanaku, jeden; kráľ Megidda, jeden;
22
kráľ Kedeša, jeden; kráľ Joknedmu na Karmeli, jeden;
23
kráľ Doru na Dórskom návrší, jeden; kráľ národov v Galilei, jeden;
24
kráľ Tircy, jeden; všetkých kráľov: tridsaťjeden.