A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 10

1
Keď jeruzalemský kráľ Adoni-Cedek počul, že Jozue zaujal Aj a zničil ho, že ako urobil s Jerichom a s jeho kráľom, tak urobil aj s Ajom a s jeho kráľom, a že obyvatelia Gabaonu uzavreli mier s Izraelom a môžu bývať uprostred nich,
2
veľmi sa báli, lebo Gabaon bolo veľké mesto ako jedno z kráľovských miest; bolo väčšie ako Aj a všetci jeho chlapi boli dobrí vojaci.
3
Adoni-Cedek, jeruzalemský kráľ, poslal posolstvo ku chebronskému kráľovi Hohamovi, k jarmutskému kráľovi Pireamovi, k lachišskému kráľovi Jafiovi a k eglonskému kráľovi Debirovi:
4
"Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gabaon, lebo uzavrel mier s Jozuem a s Izraelcami."
5
Nato sa spojili piati amorejskí králi, jeruzalemský, chebronský, jarmutský, lachišský a eglonský kráľ, a pritiahli s celým vojskom; obľahli Gabaon a bojovali proti nemu.
6
Ale Gabaonci poslali Jozuemu do tábora v Gilgale odkaz: "Neopusti svojich sluhov, príď čím skôr hore k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám sa spojili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na horách."
7
Jozue sa vydal nahor z Gilgalu a s ním všetci bojovníci a všetci vybraní chlapi.
8
Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa ich, vydal som ich do tvojich rúk. Nikto z nich ti neodolá."
9
Jozue ich prepadol znenazdania, po celonočnom pochode z Gilgalu.
10
Jahve ich uviedol do zmätku pred Izraelom a spôsobil im v Gabaone ťažkú porážku; ba prenasledoval ich smerom do svahov Bet-Choronu a bil ich až po Azeku a Makedu.
11
Keď utekali pred Izraelom dole svahmi v Bet-Chorone, Jahve vrhal na nich z neba veľké ľadovce až po Azeku, takže pomreli. Viac ich zomrelo od krupobitia ako ostrím meča Izraelcov.
12
V ten deň, keď Jahve vydal Amorejcov Izraelcom, Jozue povedal Jahvemu pred očami Izraela: "Slnko, zastav sa v Gabaone a ty, mesiac, nad dolinou Ajalon!"
13
Slnko sa zastavilo a mesiac stál nehybne, kým ľud nevykonal pomstu na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe Spravodlivého? "Slnko stálo nepohnuté uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň."
14
Nebolo už takého dňa ani predtým, ani potom, keď Jahve vypočul hlas človeka. Lebo Jahve bojoval za Izrael.
15
Potom sa Jozue a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgale.
16
Tých päť kráľov však ušlo a skrylo sa v jaskyni pri Makede.
17
Nato hlásili Jozuemu: "Našlo sa tých päť kráľov skrytých v jaskyni pri Makede."
18
Jozue povedal: "Privaľte veľké skaly ku vchodu do jaskyne a postavte tam chlapov, aby kráľov strážili.
19
Vy však nezostaňte stáť, prenasledujte svojich nepriateľov, odrežte im ústup a nedovoľte im, aby sa vrátili do svojich miest, lebo Jahve, váš Boh, ich vydal do vašich rúk."
20
Keď Jozue a Izraelci zavŕšili ich porážku veľkým víťazstvom a celkom ich zničili, iba niekoľkí z nich utiekli živí a dostali sa do opevnených miest.
21
Všetok ľud sa živý a zdravý vrátil k Jozuemu do tábora v Makede a nikto sa neodvážil urobiť niečo proti Izraelcom.
22
Vtedy Jozue povedal: "Uvoľnite vchod do jaskyne a doveďte tých piatich kráľov z jaskyne ku mne!"
23
Urobili tak a vyviedli piatich kráľov z jaskyne k nemu: jeruzalemského kráľa, chebronského kráľa, jarmutského kráľa, lachišského kráľa a eglonského kráľa.
24
Keď vyviedli tých kráľov k Jozuemu, zvolal všetkých Izraelcov a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí s ním boli v boji: "Poďte sem a položte nohu na šije týchto kráľov!" Oni pristúpili a položili nohy na ich šije.
25
Jozue im povedal: "Nebojte sa a nestrachujte sa, buďte silní a rozhodní, lebo takto urobí Jahve všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete."
26
Potom ich dal Jozue zabiť a obesiť na päť stromov a viseli na stromoch do večera.
27
V hodine západu slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov a hodili do jaskyne, v ktorej sa skrývali. Ku vchodu do jaskyne nakládli veľké kamene, ktoré tam zostali až do dnešného dňa.
28
V ten istý deň vydobyl Jozue Makedu. Pobil ju ostrím meča i s jej kráľom. Vydal ich kliatbe so všetkým živým v meste. Nikoho neponechal nažive, s kráľom Makedy urobil tak, ako urobil s kráľom Jericha.
29
Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Makedy do Libny a bojoval proti Libne.
30
Aj ju a jej kráľa dal Jahve do rúk Izraela, ktorý pobil ostrím meča všetko živé v nej a nijakému tvorovi nedal ujsť. S jej kráľom naložil tak, ako s kráľom Jericha.
31
Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Libny do Lachiša, ktorý obľahol a napadol.
32
Jahve vydal Lachiš do rúk Izraelu, ktorý ho na druhý deň zaujal a pobil ostrím meča všetko živé v ňom, ako urobil s Libnou.
33
Vtedy vyšiel gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu, ale Jozue ho porazil i jeho ľud tak, že ani jediného mu neponechal nažive.
34
Potom prešiel Jozue, a celý Izrael s ním, z Lachiša do Eglonu, ktorý obľahol a napadol.
35
V ten deň ho zaujali a pobili ostrím meča. V ten deň vydal kliatbe všetko, čo v ňom bolo živé, celkom tak, ako urobili s Lachišom.
36
Jozue a celý Izrael s ním vystúpili z Eglonu do Chebronu a napadli ho.
37
Zaujali ho a pobili ostrím meča i s jeho kráľom, so všetkými jeho mestami a so všetkým živým v nich. Nenechal nikoho nažive, ako to urobil s Eglonom. Vydal ho kliatbe a všetko živé v ňom.
38
Potom sa Jozue obrátil, a všetci Izraelci s ním, k Debiru a bojoval proti nemu.
39
Zaujal ho i s jeho kráľom a so všetkými jeho mestami. Pobili ich ostrím meča a vydali kliatbe všetkých živých v nich. Nenechal nikoho nažive. Ako urobil s Chebronom, tak urobil s Debirom a jeho kráľom, tak isto, ako urobil s Libnou a s jej kráľom.
40
Tak Jozue vydobyl celú krajinu: vrchovinu, Negeb a Nížinu i zavlažované svahy so všetkými ich kráľmi. Nenechal pozostalých, vydal kliatbe všetko, čo len dýchalo, ako rozkázal Jahve, Boh Izraela.
41
Jozue si ich podmanil od Kadeš-Barney až po Gazu a ďalej celú krajinu Gošen až po Gabaon.
42
Všetkých týchto kráľov aj s ich územím Jozue zaujal na jeden raz, lebo Jahve, Boh Izraela, bojoval za Izrael.
43
Potom sa vrátil Jozue, a celý Izrael s ním, do tábora v Gilgale.
Jozue 10:1
Jozue 10:2
Jozue 10:3
Jozue 10:4
Jozue 10:5
Jozue 10:6
Jozue 10:7
Jozue 10:8
Jozue 10:9
Jozue 10:10
Jozue 10:11
Jozue 10:12
Jozue 10:13
Jozue 10:14
Jozue 10:15
Jozue 10:16
Jozue 10:17
Jozue 10:18
Jozue 10:19
Jozue 10:20
Jozue 10:21
Jozue 10:22
Jozue 10:23
Jozue 10:24
Jozue 10:25
Jozue 10:26
Jozue 10:27
Jozue 10:28
Jozue 10:29
Jozue 10:30
Jozue 10:31
Jozue 10:32
Jozue 10:33
Jozue 10:34
Jozue 10:35
Jozue 10:36
Jozue 10:37
Jozue 10:38
Jozue 10:39
Jozue 10:40
Jozue 10:41
Jozue 10:42
Jozue 10:43
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24