A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jakubov 2

1
Bratia moji, vieru v nášho Pána Ježiša Krista osláveného nesmiete spájať s nadŕžaním osobám.
2
Lebo ak na vaše zhromaždenie príde človek so zlatým prsteňom, skvele oblečený a príde aj chudobný v chatrnom odeve
3
a vy sa pozriete na toho, kto je oblečený vo skvelom obleku a poviete: "Ty si sadni pekne sem", ale chudobnému poviete: "Ty stoj tam" alebo "Sadni si k mojej podnožke",
4
vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?
5
Počúvajte, bratia moji milovaní! Či Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú?
6
A vy ste chudobným pohrdli! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch?
7
A nerúhajú sa práve oni vznešenému Menu, ktoré sa vzývalo nad vami?
8
Ak však uskutočňujete kráľovský Zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte.
9
Ale ak nadŕžate osobám, páchate hriech a Zákon vás usvedčuje ako previnilcov.
10
Kto by totiž zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.
11
Lebo ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš, povedal aj: Nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabiješ, prestupuješ Zákon.
12
Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody.
13
Bez milosrdenstva bude súdený ten, kto sám bol nemilosrdný. Ale milosrdenstvo sa pokladá za vyššie od súdu.
14
Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho tá viera spasiť?
15
Ak sú brat alebo sestra nahí a chýba im každodenný pokrm
16
a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?
17
Tak aj viera: ak nemá skutky, je úplne mŕtva.
18
Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.
19
Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa.
20
Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neplodná?
21
Či nebol náš otec Abrahám ospravodlivený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?
22
Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami viera dosiahla dokonalosť.
23
Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom."
24
Vidíte, že človek je ospravodlivený zo skutkov, a nie iba z viery.
25
A nebola podobne zo skutkov ospravodlivená aj neviestka Rachab, keď prijala poslove a poslala ich inou cestou?
26
Lebo ako telo bez duše je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
Jakubov 2:1
Jakubov 2:2
Jakubov 2:3
Jakubov 2:4
Jakubov 2:5
Jakubov 2:6
Jakubov 2:7
Jakubov 2:8
Jakubov 2:9
Jakubov 2:10
Jakubov 2:11
Jakubov 2:12
Jakubov 2:13
Jakubov 2:14
Jakubov 2:15
Jakubov 2:16
Jakubov 2:17
Jakubov 2:18
Jakubov 2:19
Jakubov 2:20
Jakubov 2:21
Jakubov 2:22
Jakubov 2:23
Jakubov 2:24
Jakubov 2:25
Jakubov 2:26
Jakubov 1 / Jak 1
Jakubov 2 / Jak 2
Jakubov 3 / Jak 3
Jakubov 4 / Jak 4
Jakubov 5 / Jak 5