A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Hebrejom 81
Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach,
2
ktorý vykonáva službu vo svätyni, v pravom Stane, ktorý postavil Pán, a nie človeka.
3
Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto bolo potrebné, aby aj on mal niečo, čo by obetoval.
4
Keby bol teda Ježiš na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa Zákona.
5
No oni konajú službu obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť Stan: Hľaď, vraví, urob všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu!
6
Teraz však Kristus dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko lepšia je zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach.
7
Veď keby tá prvá bola bývala dokonalá, nebol by sa hľadal spôsob, ako ju nahradiť druhou.
8
Keď Boh karhá svoj ľud, hovorí: Dajte pozor, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s Izraelom a s Júdom novú zmluvu,
9
nie ako bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich pojal za ruku a vyviedol z Egypta. Pretože oni sami nezostali v mojej zmluve, ja som ich opustil, hovorí Pán.
10
Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch, hovorí Pán: svoj Zákon vložím do ich mysle, napíšem ho do ich srdca, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
11
Nikto už nebude musieť poučovať svojho druha ani brat brata slovami: "Poznaj Pána," lebo ma budú poznať všetci od najmenšieho po najväčšieho z nich.
12
Lebo odpustím ich neprávosti a na ich hriechy si už nespomeniem.
13
Keď povedal: "novú zmluvu", vyhlásil prvú za starú. Čo však schátralo a zostarlo, je blízko zániku.Hebrejom 8:1

Hebrejom 8:2

Hebrejom 8:3

Hebrejom 8:4

Hebrejom 8:5

Hebrejom 8:6

Hebrejom 8:7

Hebrejom 8:8

Hebrejom 8:9

Hebrejom 8:10

Hebrejom 8:11

Hebrejom 8:12

Hebrejom 8:13Hebrejom 1 / Heb 1

Hebrejom 2 / Heb 2

Hebrejom 3 / Heb 3

Hebrejom 4 / Heb 4

Hebrejom 5 / Heb 5

Hebrejom 6 / Heb 6

Hebrejom 7 / Heb 7

Hebrejom 8 / Heb 8

Hebrejom 9 / Heb 9

Hebrejom 10 / Heb 10

Hebrejom 11 / Heb 11

Hebrejom 12 / Heb 12

Hebrejom 13 / Heb 13