A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Hebrejom 111
Viera je podstatou toho, v čo dúfame, dôkazom skutočností, ktoré nevidíme.
2
Ňou si predkovia získali dobré svedectvo.
3
Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.
4
Vierou priniesol Ábel Bohu obetu väčšej ceny ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho obetných daroch; a ňou tiež, hoci je mŕtvy, ešte hovorí.
5
Vierou bol Henoch prenesený a neuzrel smrť; nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páčil Bohu.
6
Ale bez viery je nemožné páčiť sa mu. Lebo kto sa blíži k Bohu, musí veriť, že jestvuje a odmieňa tých, čo ho hľadajú.
7
Vierou prijal Noe Boží pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; vierou odsúdil sveta a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá sa dosiahne vierou.
8
Vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.
9
Vierou sa usadil v Prisľúbenej zemi ako v cudzej krajine a býval v stanoch ako Izák a Jakub, spoludedičia toho istého prisľúbenia.
10
Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.
11
Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie.
12
Preto z jedného človeka, a to poznačeného smrťou, vzišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, nespočítateľné.
13
Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali, a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi.
14
Tí, čo takto hovoria, jasne ukazujú, že hľadajú vlasť.
15
Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa.
16
Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom; veď im pripravil mesto.
17
Vierou Abrahám, keď prišla skúška, obetoval Izáka: ten, čo dostal prisľúbenia, obetoval svojho jednorodeného syna,
18
o ktorom mu bolo povedané: Od Izáka budeš mať potomstvo.
19
Myslel si totiž, že Boh môže aj z mŕtvych vzkriesiť; preto dostal naspäť svojho syna a bolo to ako symbol.
20
Vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť.
21
Vierou požehnal umierajúci Jakub každého z Jozefových synov a poklonil sa, opretý o vrchol svojej palice.
22
Vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela z Egypta a dal im pokyny o svojich kostiach.
23
Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pekné a nebáli sa kráľovho rozkazu.
24
Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej dcéry,
25
volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu
26
a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovu potupu ako poklady Egypta, lebo jeho oči boli upreté na odmenu.
27
Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu; vydržal, akoby videl Neviditeľného.
28
Vierou slávil Paschu a vykonal pokropenie krvou, aby sa Zhubca nemohol dotknúť prvorodených Izraela.
29
Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, zatiaľ čo Egypťania, keď sa o to pokúsili, boli pohltení.
30
Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní.
31
Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.
32
A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch,
33
ktorí vďaka viere dobýjali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, dosiahli splnenie prisľúbení, levom zapchávali tlamy,
34
uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji, na útek zaháňali cudzie šíky.
35
Ženy dostali svojich mŕtvych naspäť vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie.
36
Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie.
37
Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali mečom; vodili ich zašitých v ovčích a kozích kožiach, treli núdzu, boli utláčaní a sužovaní.
38
Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme.
39
A títo všetci, hoci dostali dobré svedectvo pre svoju vieru, nedosiahli prisľúbenie,
40
lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.Hebrejom 11:1
Hebrejom 11:2
Hebrejom 11:3
Hebrejom 11:4
Hebrejom 11:5
Hebrejom 11:6
Hebrejom 11:7
Hebrejom 11:8
Hebrejom 11:9
Hebrejom 11:10
Hebrejom 11:11
Hebrejom 11:12
Hebrejom 11:13
Hebrejom 11:14
Hebrejom 11:15
Hebrejom 11:16
Hebrejom 11:17
Hebrejom 11:18
Hebrejom 11:19
Hebrejom 11:20
Hebrejom 11:21
Hebrejom 11:22
Hebrejom 11:23
Hebrejom 11:24
Hebrejom 11:25
Hebrejom 11:26
Hebrejom 11:27
Hebrejom 11:28
Hebrejom 11:29
Hebrejom 11:30
Hebrejom 11:31
Hebrejom 11:32
Hebrejom 11:33
Hebrejom 11:34
Hebrejom 11:35
Hebrejom 11:36
Hebrejom 11:37
Hebrejom 11:38
Hebrejom 11:39
Hebrejom 11:40


Hebrejom 1 / Heb 1
Hebrejom 2 / Heb 2
Hebrejom 3 / Heb 3
Hebrejom 4 / Heb 4
Hebrejom 5 / Heb 5
Hebrejom 6 / Heb 6
Hebrejom 7 / Heb 7
Hebrejom 8 / Heb 8
Hebrejom 9 / Heb 9
Hebrejom 10 / Heb 10
Hebrejom 11 / Heb 11
Hebrejom 12 / Heb 12
Hebrejom 13 / Heb 13