A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 21
Predovšetkým teda odporúčame, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí,
2
za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.
3
Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,
4
ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.
5
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,
6
ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.
7
A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola — hovorím pravdu, neklamem — , za učiteľa pohanov vo viere a pravde.
8
Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a nábožne dvíhali ruky k modlitbe bez hnevu a hádok.
9
Podobne aj ženy nech sa odievajú slušne, nech sa krášlia cudne a skromne; nie pozapletanými vlasmi, zlatom, perlami alebo drahými šatami,
10
ale skôr dobrými skutkami, ako sa sluší na bohabojné ženy.
11
Cez vyučovanie nech žena zachová tichosť v úplnej podriadenosti.
12
Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho.
13
Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva.
14
A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.
15
Žena sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a triezvosti.1 Timotejovi 2:1
1 Timotejovi 2:2
1 Timotejovi 2:3
1 Timotejovi 2:4
1 Timotejovi 2:5
1 Timotejovi 2:6
1 Timotejovi 2:7
1 Timotejovi 2:8
1 Timotejovi 2:9
1 Timotejovi 2:10
1 Timotejovi 2:11
1 Timotejovi 2:12
1 Timotejovi 2:13
1 Timotejovi 2:14
1 Timotejovi 2:15


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6