A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Kolosanom 31
Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Boha!
2
Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
3
Veď ste zomreli a váš život je s Kristom skrytý v Bohu.
4
Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
5
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.
6
Všetko toto priťahuje Boží hnev na neposlušných synove.
7
Aj vy ste boli kedysi takí, keď ste v nich žili.
8
Ale teraz odložte aj vy všetko toto: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie a oplzlé reči z vašich úst.
9
Neluhajte si navzájom. Vy ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami
10
a obliekli ste si nového, toho, ktorý kráča k pravému poznaniu, obnovujúc sa na obraz svojho Stvoriteľa.
11
Tu už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného; je iba Kristus, ktorý je všetko vo všetkom.
12
Potom si ako Boží vyvolení, svätí a milovaní oblečte: súcitné srdce, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť.
13
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
14
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti.
15
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. To je predsa cieľ vášho povolania, ktoré vás zhromaždilo v jednom Tele. Buďte naplnení vďačnosťou!
16
Nech Kristovo slovo u vás prebýva v hojnosti. Múdro sa navzájom poúčajte a napomínajte a z celého svojho srdca vďačne spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne.
17
A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi!
18
Ženy, buďte podriadené svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi!
19
Muži, milujte svoje manželky a nebuďte k nim nevrlí!
20
Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi!
21
Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!
22
Otroci, poslúchajte svojich pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!
23
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ľuďom.
24
Veď viete, že Pán vás odmení dedičstvom. Slúžite Pánovi Kristovi:
25
lebo kto koná neprávosť, dostane to, čím sa previnil. Tu sa nenadŕža nikomu.Kolosanom 3:1

Kolosanom 3:2

Kolosanom 3:3

Kolosanom 3:4

Kolosanom 3:5

Kolosanom 3:6

Kolosanom 3:7

Kolosanom 3:8

Kolosanom 3:9

Kolosanom 3:10

Kolosanom 3:11

Kolosanom 3:12

Kolosanom 3:13

Kolosanom 3:14

Kolosanom 3:15

Kolosanom 3:16

Kolosanom 3:17

Kolosanom 3:18

Kolosanom 3:19

Kolosanom 3:20

Kolosanom 3:21

Kolosanom 3:22

Kolosanom 3:23

Kolosanom 3:24

Kolosanom 3:25Kolosanom 1 / Kol 1

Kolosanom 2 / Kol 2

Kolosanom 3 / Kol 3

Kolosanom 4 / Kol 4