A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 6

1
Toto sú prikázania, zákony a zvyky, ktoré mi kázal Jahve, váš Boh, naučiť vás, aby ste ich uviedli do života v krajine, ktorú idete zaujať.
2
Aby si sa bál Jahveho, svojho Boha, a zachovával všetky jeho zákony a prikázania, ktoré ti dnes dávam, a to ty, tvoj syn i syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predĺžili tvoje dni.
3
Počúvaj, Izrael, a starostlivo ich zachovávaj, aby si bol šťastný a aby si sa veľmi rozmnožil v zemi oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Jahve, Boh tvojich otcov.
4
Počuj, Izrael: Jahve, náš Boh, je jediný Jahve.
5
Budeš milovať Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.
6
Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci!
7
Budeš ich vštepovať svojim synom, budeš im ich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš cestou, či si budeš líhať alebo vstávať;
8
priviažeš si ich na ruku ako znak a budeš ich mať ako čelenku medzi očami;
9
napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
10
Keď ťa Jahve, tvoj Boh, privedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ju dá tebe, do krajiny s veľkými a peknými mestami, ktoré si nestaval,
11
do domov plných všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, k studniam, ktoré si ty nevykopal, k viniciam a olivovým sadom, ktoré si ty nesadil, keď teda budeš jesť a nasýtiš sa,
12
daj si pozor, aby si nezabudol na Jahveho, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.
13
Jahveho, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať.
14
Nebudete chodiť za inými bohmi z božstiev okolitých národov,
15
lebo Jahve, tvoj Boh, ktorý je uprostred teba, je žiarlivý Boh. Vzplanul by proti tebe hnev Jahveho, tvojho Boha, a on by ťa vyhubil z povrchu zeme.
16
Nebudete pokúšať Jahveho, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse.
17
Budete zachovávať prikázania Jahveho, svojho Boha, jeho nariadenia a jeho zákony, ktoré ti predpísal,
18
a budeš robiť to, čo je správne a dobré v očiach Jahveho, aby si bol šťastný a aby si zaujal tú bohatú krajinu, ktorú Jahve prísahou sľúbil tvojim otcom,
19
že z nej pred tebou vyženie všetkých tvojich nepriateľov; takto to povedal Jahve.
20
Keď sa ťa zajtra opýta tvoj syn: "Čo sú to tie príkazy, tie zákony a tie zvyky, ktoré vám prikázal Jahve, náš Boh?",
21
povieš svojmu synovi: "Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte a Jahve nás vyviedol z Egypta silnou rukou.
22
Jahve konal pred našimi očami veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu.
23
Ale nás odtiaľ vyviedol, aby nás priviedol do krajiny, ktorú prísahou sľúbil našim otcom, že nám ju dá.
24
Jahve nám rozkázal uviesť do života všetky tieto zákony, aby sme sa báli Jahveho, nášho Boha, aby sme boli vždy šťastní a aby nás zachoval nažive, ako je to dnes.
25
Toto bude naša spravodlivosť: zachovávať a uvádzať do života všetky tieto prikázania pred Jahvem, naším Bohom, ako nám prikázal."
Deuteronómium 6:1
Deuteronómium 6:2
Deuteronómium 6:3
Deuteronómium 6:4
Deuteronómium 6:5
Deuteronómium 6:6
Deuteronómium 6:7
Deuteronómium 6:8
Deuteronómium 6:9
Deuteronómium 6:10
Deuteronómium 6:11
Deuteronómium 6:12
Deuteronómium 6:13
Deuteronómium 6:14
Deuteronómium 6:15
Deuteronómium 6:16
Deuteronómium 6:17
Deuteronómium 6:18
Deuteronómium 6:19
Deuteronómium 6:20
Deuteronómium 6:21
Deuteronómium 6:22
Deuteronómium 6:23
Deuteronómium 6:24
Deuteronómium 6:25
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34