A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 5

1
Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal im: Počuj, Izrael, zákony a zvyky, ktoré dnes vyhlasujem do vašich uší. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť!
2
Jahve, náš Boh, uzavrel s nami zmluvu na Chorebe.
3
Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale s nami, s nami všetkými, ktorí žijeme a sme dnes tu.
4
Na vrchu, zo stredu ohňa, k vám Jahve prehovoril z tváre do tváre
5
a ja som stál v tom čase medzi Jahvem a vami, aby som vám oznámil Jahveho slovo; lebo v strachu pred ohňom ste nevystúpili na vrch. On povedal:
6
"Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva.
7
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
8
Neurobíš si modlu ničoho, čo sa podobá tomu, čo je hore na nebi alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou.
9
Nebudeš sa klaňať týmto bohom, ani im slúžiť. Lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestá vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia,
10
ale preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
11
Nevyslovíš meno Jahveho, svojho Boha, nadarmo, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vysloví nadarmo.
12
Zachovaj sobotný deň a sväť ho, ako ti to prikázal Jahve, tvoj Boh.
13
Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju robotu,
14
ale siedmy deň je šabat pre Jahveho, tvojho Boha. V ten deň nekonaj nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Takto si tvoj sluha a tvoja slúžka budú môcť odpočinúť rovnako ako ty.
15
Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine a Jahve, tvoj Boh, vyviedol ťa odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom; preto ti Jahve, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotný deň.
16
Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby si bol šťastný na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.
17
Nesmieš zabíjať.
18
Nesmieš cudzoložiť.
19
Nesmieš kradnúť.
20
Nesmieš vysloviť lživé svedectvo proti svojmu blížnemu.
21
Nesmieš túžiť po žene svojho blížneho. Nesmieš túžiť po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi: po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu."
22
Tieto slová hovoril Jahve mocným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu, zo stredu ohňa, z oblaku a z mrákavy, a nepridal nič; napísal ich na dve kamenné tabule a dal ich mne.
23
Keď ste počuli hlas z temnoty, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne, všetci náčelníci vašich kmeňov i vaši starší,
24
a povedali ste mi: "Pozri, Jahve, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, i jeho hlas sme počuli zo stredu ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom, a ten zostane nažive.
25
Prečo by sme však teraz mali zomrieť? Veď tento veľký oheň by nás mohol stráviť; keby sme ďalej počúvali hlas Jahveho, nášho Boha, mohli by sme pomrieť.
26
Či jestvuje nejaký smrteľný človeka, ktorý by mohol zostať nažive, keď počul ako my hlas živého Boha hovoriaceho zo stredu ohňa?
27
Pristúp ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Jahve, náš Boh, potom nám ty zopakuješ všetko, čo ti povie Jahve, náš Boh; my to vypočujeme a urobíme."
28
Jahve počul, čo ste hovorili, a povedal mi: "Počul som slová tohto ľudu. Všetko, čo povedali, je dobré.
29
Kiež by bolo ich srdce vždy také, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby boli oni, aj ich synovia naveky šťastní.
30
Choď a povedz im: "Vráťte sa do svojich stanov."
31
Ale ty zostaneš tu pri mne a ja ti oznámim všetky prikázania, zákony a zvyky, ktoré ich naučíš a ktoré budú plniť v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva."
32
Dodržujte a plňte! Tak vám to nariadil Jahve, váš Boh. Neodchyľujte sa ani napravo, ani naľavo.
33
Pôjdete vo všetkom cestou, ktorú vám vyznačil Jahve, váš Boh, tak budete žiť a budete mať šťastný a dlhý život v krajine, ktorú zaujmete.
Deuteronómium 5:1
Deuteronómium 5:2
Deuteronómium 5:3
Deuteronómium 5:4
Deuteronómium 5:5
Deuteronómium 5:6
Deuteronómium 5:7
Deuteronómium 5:8
Deuteronómium 5:9
Deuteronómium 5:10
Deuteronómium 5:11
Deuteronómium 5:12
Deuteronómium 5:13
Deuteronómium 5:14
Deuteronómium 5:15
Deuteronómium 5:16
Deuteronómium 5:17
Deuteronómium 5:18
Deuteronómium 5:19
Deuteronómium 5:20
Deuteronómium 5:21
Deuteronómium 5:22
Deuteronómium 5:23
Deuteronómium 5:24
Deuteronómium 5:25
Deuteronómium 5:26
Deuteronómium 5:27
Deuteronómium 5:28
Deuteronómium 5:29
Deuteronómium 5:30
Deuteronómium 5:31
Deuteronómium 5:32
Deuteronómium 5:33
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34