A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 34

1
Vtedy Mojžiš odišiel z Moabských stepí, vystúpil na horu Nebo, na vrchol Pisgy naproti Jerichu a Jahve mu ukázal celú krajinu: Galaád až po Dan,
2
celý kraj Neftali i krajinu Efraima a Manassesa, celú krajinu Júdu až po Západné more,
3
Negeb, územie doliny Jericha, mesta paliem, až po Coar.
4
Jahve mu povedal: "Toto je krajina, ktorú som prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi týmito slovami: Dám ju tvojmu potomstvu. Dal som ti ju vidieť na vlastné oči, ale ty do nej nevojdeš."
5
Tam zomrel Mojžiš, Jahveho sluha, v Moabskej krajine, podľa ustanovenia Jahveho;
6
on ho pochoval v údolí, v Moabskej krajine, naproti Bet-Peoru. Až do dnešného dňa nik nevie o jeho hrobe.
7
Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel; oči sa mu nezakalili, životné sily ho neopustili.
8
Izraelci oplakávali Mojžiša tridsať dní na Moabských stepiach. Potom sa skončili dni smútočného oplakávania Mojžiša.
9
Jozue, Nunov syn, bol naplnený duchom múdrosti, lebo Mojžiš vložil na neho svoje ruky. Izraelci ho poslúchali a konali podľa príkazu, ktorý Jahve dal Mojžišovi.
10
Nepovstal už v Izraeli prorok podobný Mojžišovi, ktorému by sa dal Jahve poznať z tváre do tváre.
11
Aké znamenia a zázraky mu Jahve dal vykonať v Egyptskej krajine proti faraónovi a všetkým jeho sluhom a celej jeho krajine!
12
Akou mocnou rukou a s akou veľkou hrôzou Mojžiš účinkoval pred očami celého Izraela!
Deuteronómium 34:1
Deuteronómium 34:2
Deuteronómium 34:3
Deuteronómium 34:4
Deuteronómium 34:5
Deuteronómium 34:6
Deuteronómium 34:7
Deuteronómium 34:8
Deuteronómium 34:9
Deuteronómium 34:10
Deuteronómium 34:11
Deuteronómium 34:12
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34