A A A A A
नेपाली बाइबल 2008

Deuteronómium ३४मोशा मोआबका मैदानबाट नेबो पर्वतमाथि यरीहोको पूर्वमा भएको पिसगा पहाडको टुप्‍पामा चढे। त्‍यहाँ परमप्रभुले उनलाई यी सम्‍पूर्ण भूमि देखाउनुभयो— गिलादको प्रदेश, जो उत्तरपट्टि दान सहरसम्‍म पुगेको थियो,
नप्‍ताली, एफ्राइम र मनश्‍शेका सारा प्रदेशहरू, पश्‍चिममा भूमध्‍य सागरसम्‍म पुगेका यहूदाको प्रदेश,
यहूदाको दक्षिण भाग र सोअरदेखि खजुरका बोटहरू भएको यरीहो सहरसम्‍म फैलिएको तराईको मैदान।
तब परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “यो मैले अब्राहाम, इसहाक र याकूबसित तिनका सन्‍तानलाई दिउँला भनी प्रतिज्ञा गरेको देश हो। यो तँलाई मैले हेर्न दिएँ तर म तँलाई त्‍यहाँ पस्‍न दिनेछैनँ।”
यसरी परमप्रभुको सेवक मोशा उहाँका वचनअनुसार मोआबका देशमा मरे।
परमप्रभुले उनलाई मोआबमा बेथ-पोर सहरको सामुन्‍ने एउटा बेसीमा गाड्‍नुभयो तर आजसम्‍म उनको चिहान कहाँ छ भनी ठीकसित कसैले जान्‍दैन।
मोशाको मृत्‍यु हुँदा उनको उमेर एक सय बीस वर्ष भएको थियो। उनको शरीरको बल घटेको थिएन अनि आँखा पनि कमजोर भएको थिएन।
इस्राएलका मानिसहरूले मोआबका मैदानमा तीस दिनसम्‍म तिनको निम्‍ति शोक गरे।
नूनको छोरो यहोशू बुद्धिले पूर्ण थिए किनभने मोशाले तिनलाई आफूपछि इस्राएलका अगुवा खटाएका थिए। इस्राएलका जनले यहोशूका आज्ञा माने अनि परमप्रभुले मोशाद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरू तिनीहरूले पालन गरे।
१०
इस्राएलमा मोशाजस्‍तो अगमवक्ता कहिल्‍यै जन्‍मेका छैनन्। उनीसित परमप्रभु मुखामुख कुरा गर्नुहुन्‍थ्‍यो।
११
परमप्रभुले मिश्रका राजा र तिनका भारदार र सारा देशका विरुद्धमा मोशालाई गर्न लाउनुभएका जस्‍ता आश्‍चर्य र उदेकका कामहरू अर्को कुनै अगमवक्ताले गरेका छैनन्।
१२
इस्राएलमा मोशाले गरेजस्‍ता महान् र डरलाग्‍दा कामहरू अरू कुनै अगमवक्ताले गर्न सकेका छैनन्।