A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 301
Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, toto požehnanie a táto kliatba, ktoré som ti predložil, ak budeš o nich uvažovať vo svojom srdci medzi všetkými národmi, kam ťa Jahve, tvoj Boh, zaženie,
2
ak sa vrátiš k Jahvemu, svojmu Bohu, ak ty a tvoji synovia budete počúvať jeho hlas celým svojím srdcom a celou svojou dušou vo všetkom, čo ti dnes prikazujem,
3
Jahve, tvoj Boh, privedie tvojich zajatcov, zmiluje sa nad tebou, znovu ťa zhromaždí spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa Jahve, tvoj Boh, rozptýlil.
4
Keby si bol vyhnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ by ťa zhromaždil Jahve, tvoj Boh, a prišiel by si tam po teba,
5
aby ťa priviedol do krajiny, ktorú vlastnili tvoji otcovia, aby si ju vlastnil aj ty, aby si bol šťastný a aby si sa rozmnožil viac ako tvoji otcovia.
6
Jahve, tvoj Boh, obreže tvoje srdce a srdcia tvojich potomkov, aby si miloval Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, a tak mal život.
7
Jahve, tvoj Boh, zošle všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na tvojich protivníkov, ktorí ťa prenasledovali.
8
Ty budeš znova poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš uvádzať do života všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem.
9
Jahve, tvoj Boh, ti dá nadbytok pri každom diele tvojich rúk, v plode tvojho lona, v plode tvojho dobytka a v plode tvojej pôdy. Lebo Jahve sa bude znovu radovať z tvojho šťastia, ako sa radoval zo šťastia tvojich otcov,
10
keď budeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš zachovávať jeho prikázania a jeho nariadenia zapísané v tejto knihe Zákona, keď sa vrátiš k Jahvemu, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
11
Lebo tento Zákon, ktorý ti dnes prikazujem, nie je pre teba nesplniteľný, ani nedosiahnuteľný.
12
Nie je v nebesiach, aby si musel povedať: "Kto nám vystúpi do nebies a znesie nám ho, aby sme ho počuli, a tak ho plnili?"
13
Nie je ani za morom, aby si musel povedať: "Kto sa nám preplaví za more a prinesie nám ho, aby sme ho počuli, a tak ho plnili?"
14
Lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.
15
Pozri, dnes ti predkladám život a šťastie, smrť a nešťastie.
16
Ak budeš poslúchať prikázania Jahveho, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, ak budeš milovať Jahveho, svojho Boha, ak budeš kráčať po jeho cestách, ak budeš zachovávať jeho prikázania, jeho zákony a jeho zvyky, budeš žiť a rozmnožovať sa, Jahve, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej vchádzaš, aby si ju zaujal.
17
Ale ak sa tvoje srdce odvráti a ty nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť,
18
vyhlasujem vám dnes, že určite zahyniete a nebudete dlho žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíš, aby si ju zaujal.
19
Nebo a zem volám dnes za svedkov proti vám: predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo.
20
Miluj Jahveho, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho; lebo v tom je tvoj život, aj dĺžka tvojich dní, aby si mohol sídliť na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi."