A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 31
Potom sme sa obrátili a vystupovali sme cestou do Bašanu. Bašanský kráľ Og so všetkým svojím ľudom nám pochodovali v ústrety, aby s nami v Edrei bojoval.
2
Jahve mi povedal: "Neboj sa ho, pretože som ti ho vydal do rúk, jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býva v Chešbone."
3
Jahve, náš Boh, nám vydal do rúk aj bašanského kráľa Oga i všetok jeho ľud. A my sme ho porazili tak, že mu nik nezostal nažive.
4
V tom čase sme zaujali všetky jeho mestá; nebolo mesta, ktoré by sme im neboli odňali: šesťdesiat miest, celý kraj Argob, kráľovstvo Oga v Bašane.
5
Všetky tieto mestá boli opevnené vysokými hradbami, bránami a závorami; nepočítajúc veľmi mnoho miest Perizejcov.
6
Postihli sme ich kliatbou, ako sme urobili chešbonskému kráľovi Sichonovi, a vydali sme kliatbe všetky tie mestá ženatých mužov, ženy a deti;
7
ale všetok dobytok a korisť z miest sme vzali pre seba.
8
Tak sme odňali krajinu dvom amorejským kráľom za Jordánom, od potoka Arnon až po pohorie Chermon
9
(Sidonci volajú Chermon Sirjon a Amorejci ho volajú Senir):
10
všetky mestá Náhornej roviny, celý Galaád a celý Bašan až po Salchu a Edrei, Ogove kráľovské mestá v Bašane.
11
(Bašanský kráľ Og zostal ako posledný z Refaovcov: jeho posteľ, železná posteľ, je v Rabbe Ammoncov, dlhá deväť lakťov a široká štyri, merané mužským lakťom.)
12
V tom čase sme zaujali túto krajinu od Aroeru na potoku Arnon. Rubenovcom a Gadovcom som dal polovicu pohoria Galaád i jeho mestá.
13
Zvyšnú časť Galaádu a celý Bašan, Ogovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Manasses. (Celý kraj Argob a celý Bašan sa volá krajina Refaovcov.
14
Jair, Manassesov syn, zabral celý kraj Argob až po gešurské a maachatské hranice — Bašan — a pomenoval ho podľa svojho mena "Jairove dediny" až podnes.)
15
Machirovi som dal Galaád.
16
Rubenovcom a Gadovcom som dal od Galaádu až po potok Arnon, stred tohto potoka tvorí hranicu, a až po potok Jabok, vyznačujúci hranicu Ammoncov.
17
Araba a Jordán slúžili ako hranica od Kinneretu až k moru v Arabe (Soľné more), pod svahmi Pisgy na východ.
18
V tom čase som vám prikázal: "Jahve, váš Boh, vám dal túto krajinu do vlastníctva. Všetci bojovníci prejdú ozbrojení na čele svojich bratov, Izraelcov;
19
len vaše ženy, vaše deti a vaše stáda — viem, že máte početné stáda — zostanú v mestách, ktoré som vám dal,
20
pokiaľ Jahve nedá vašim bratom odpočinok, ako dal vám, a pokiaľ aj oni nezaujmú krajinu, ktorú im Jahve, váš Boh, dáva na druhej strane Jordánu; potom sa vrátite každý na svoj majetok, ktorý som vám dal."
21
Nato som dal tento príkaz Jozuemu: "Vidíš na vlastné oči, čo urobil Jahve, váš Boh, tým dvom kráľom; tak urobí Jahve všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš.
22
Nebojte sa ich, lebo Jahve, váš Boh, sám bojuje za vás."
23
Vtedy som prosil Jahveho o milosť:
24
"Pane môj, Jahve, ty si začal ukazovať mne, svojmu sluhovi, svoju veľkosť a svoju mocnú ruku, ktorá... Veď ktorý boh na nebi alebo na zemi koná ako ty a s takou istou mocou?
25
Nemohol by som prejsť tam a vidieť tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu vrchovinu a Libanon?"
26
Ale kvôli vám sa Jahve na mňa rozhneval a nevypočul ma. Povedal mi: "Dosť! Nehovor mi už o tejto veci!
27
Vystúp na vrchol Pisgy a pozri sa na západ, na sever, na juh a na východ; rozhliadni sa vlastnými očami, lebo ty cez tento Jordán neprejdeš.
28
Daj svoje príkazy Jozuemu, povzbuď ho a posilni ho, lebo on cezeň prejde na čele tohto ľudu; on ich uvedie do vlastníctva tejto krajiny, ktorú uvidíš."
29
Potom sme zostali v doline naproti Bet-Peoru.