A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 29

1
Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal im: "Vy ste videli všetko, čo urobil Jahve pred vašimi očami v Egyptskej krajine, ako faraónovi a všetkým jeho služobníkom, tak i celej jeho krajine:
2
veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči a veľké znamenia a zázraky.
3
Ale do dnešného dňa vám Jahve nedal srdce, aby ste poznali, oči, aby ste videli, a uši, aby ste počuli.
4
Viedol som vás štyridsať rokov po púšti a vaše šaty sa na vás nezodrali, ani sandále sa nezodrali na tvojich nohách.
5
Chlieb ste nejedli, víno a kvasené nápoje ste nepili, aby ste zo skúsenosti poznali, že ja, Jahve, som váš Boh.
6
Potom ste prišli na toto miesto. Sichon, kráľ Chešbonu, a Og, kráľ Bašanu, vytiahli proti nám do boja, ale my sme ich porazili.
7
Ich krajinu sme zaujali a dali sme ju do dedičstva Rubenovi, Gadovi a polovici kmeňa Manasses.
8
Zachovávajte slová tejto zmluvy a uvádzajte ich do života, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete.
9
Vy všetci dnes stojíte pred Jahvem, svojím Bohom: náčelníci vašich kmeňov, vaši starší, vaši pisári, všetci mužovia Izraela,
10
vaše deti a vaše ženy i cudzinec, ktorý býva v tvojom tábore, od tvojho drevorubača až po tvojho nosiča vody,
11
aby si vstúpil do zmluvy s Jahvem, svojím Bohom, a do prísahy, ktorú Jahve, tvoj Boh, dnes s tebou uzatvára,
12
aby ťa dnes urobil svojím ľudom a on bol tvojím Bohom, ako ti sľúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.
13
Ale túto zmluvu a túto prísahu neuzatváram len s vami samotnými,
14
ale aj s tým, kto tu dnes stojí s nami pred Jahvem, naším Bohom, i s tým, kto tu dnes s nami nie je.
15
Vy viete, s kým sme bývali v Egypte a ako sme prechádzali pomedzi národy, cez ktoré sme prešli.
16
Videli ste ich ohavnosti a ich modly, ktoré majú z dreva, kameňa, striebra a zlata.
17
Nech niet medzi vami muža, ani ženy, rodiny, ani kmeňa, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Jahveho, nášho Boha, a ktorí by šli slúžiť bohom týchto národov! Nech niet medzi vami koreňa, ktorý plodí jed a palinu!
18
Ak by sa niekto po vypočutí tejto kliatby chválil vo svojom srdci a hovoril: "Ak budem kráčať podľa zatvrdilosti svojho srdca, nič mi nebude chýbať, tak ako dostatok vody zaženie smäd,"
19
nebude mu Jahve ochotný odpustiť. Lebo Jahveho hnev a rozhorčenie vzplanú proti tomuto mužovi, spočinie na ňom celá kliatba napísaná v tejto knihe a Jahve vymaže jeho meno spod nebies.
20
Jahve ho oddelí od všetkých kmeňov Izraela, na jeho nešťastie, podľa všetkých kliatieb zmluvy zapísanej v tejto knihe Zákona.
21
Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí povstanú po vás, i cudzinec, ktorý príde z ďalekej krajiny, uvidia pohromy, ktoré stihnú túto krajinu, a choroby, ktoré Jahve na ňu privedie, a zvolajú:
22
"Síra, soľ, celá zem je spálená; už sa do nej nebude siať, nič z nej nevyklíči, nijaká tráva na nej neporastie. Je ako zničená Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, ktoré Jahve zničil vo svojom hneve a rozhorčení!"
23
A všetky národy sa budú spytovať: "Prečo tak vykonal Jahve tejto krajine? Prečo taký strašne planúci hnev?"
24
A povedia im: "Pretože opustili zmluvu Jahveho, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egyptskej krajiny;
25
lebo išli slúžiť iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali, ani nedostali od neho ako diel.
26
Jahveho hnev vzplanul proti tejto zemi tak, že priviedol na ňu všetku kliatbu napísanú v tejto knihe.
27
Jahve ich vytrhol z ich pôdy s hnevom, rozhorčením a veľkým odporom a vrhol ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes."
28
Skryté veci patria Jahvemu, nášmu Bohu, ale zjavené veci patria nám i našim synom až naveky, aby sme uvádzali do života všetky slová tohto Zákona.
Deuteronómium 29:1
Deuteronómium 29:2
Deuteronómium 29:3
Deuteronómium 29:4
Deuteronómium 29:5
Deuteronómium 29:6
Deuteronómium 29:7
Deuteronómium 29:8
Deuteronómium 29:9
Deuteronómium 29:10
Deuteronómium 29:11
Deuteronómium 29:12
Deuteronómium 29:13
Deuteronómium 29:14
Deuteronómium 29:15
Deuteronómium 29:16
Deuteronómium 29:17
Deuteronómium 29:18
Deuteronómium 29:19
Deuteronómium 29:20
Deuteronómium 29:21
Deuteronómium 29:22
Deuteronómium 29:23
Deuteronómium 29:24
Deuteronómium 29:25
Deuteronómium 29:26
Deuteronómium 29:27
Deuteronómium 29:28
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34