A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 28

1
Ak budeš naozaj poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš plniť a zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes dávam, Jahve, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.
2
Všetky tieto požehnania spočinú na tebe a splnia sa, ak budeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha.
3
Budeš požehnaný v meste a budeš požehnaný na poli.
4
Bude požehnaný plod tvojho života, plod tvojej pôdy, plod tvojho dobytka, vrhy tvojho rožného statku i tvojich oviec.
5
Bude požehnaný tvoj kôš i tvoje chlebové koryto.
6
Budeš požehnaný, keď budeš vchádzať, a budeš požehnaný, keď budeš vychádzať.
7
Jahve dá, že porazíš nepriateľov, ktorí sa postavia proti tebe: jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou.
8
Jahve prikáže svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou, v tvojich sýpkach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky a požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.
9
Boh si ťa povýši za svätý ľud, ako ti prísahou sľúbil, ak budeš zachovávať príkazy Jahveho, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách.
10
Všetky národy zeme uvidia, že nosíš meno Jahveho, a budú sa ťa báť.
11
Jahve ti dá nadbytok všetkého dobrého: plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej pôdy na pôde, ktorú prísahou sľúbil tvojim otcom, že ju dá tebe.
12
Jahve ti otvorí nebesá, svoju bohatú pokladnicu, aby dal tvojej zemi dážď v pravý čas a požehnal všetky diela tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš musieť požičiavať.
13
Jahve ťa urobí hlavou, a nie chvostom, budeš vždy hore, a nikdy dolu, ak budeš počúvať prikázania Jahveho, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, aby si ich zachovával a uvádzal do života,
14
bez toho, aby si sa odchýlil napravo alebo naľavo, ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, tým, že by si chodil za inými bohmi a slúžil im.
15
Ale ak nebudeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a nebudeš zachovávať jeho prikázania a jeho zákony, ktoré ti dnes prikazujem, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať.
16
Budeš prekliaty v meste a budeš prekliaty na poli!
17
Bude prekliaty tvoj kôš a tvoje chlebové koryto!
18
Bude prekliaty plod tvojho života, plod tvojej pôdy a plod tvojho rožného statku i plod tvojich oviec.
19
Budeš prekliaty, keď budeš vchádzať, a budeš prekliaty, keď budeš vychádzať.
20
Jahve zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu vo všetkých tvojich prácach, kým ťa nevyhubí a rýchlo nezničí pre tvoje zvrátené skutky, za to, že si ma opustil.
21
Jahve uvalí na teba mor, kým ťa nevykynoží na pôde, na ktorú vstupuješ, aby si ju zaujal.
22
Jahve ťa zasiahne vysilením, horúčkou, zápalom, zimnicou, suchotami, obilnou sneťou a hrdzou, ktoré ťa budú prenasledovať, kým nezahynieš.
23
Nebo nad tebou bude z bronzu a zem pod tebou zo železa.
24
Jahve zmení dážď tvojej krajiny na prach a piesok; tie na teba budú padať z neba, kým ťa nezničia.
25
Jahve spôsobí, že ťa tvoji nepriatelia porazia: jednou cestou proti nim vytiahneš, siedmimi cestami budeš pred nimi utekať a budeš výstrahou pre všetky kráľovstvá zeme.
26
Tvoja mŕtvola bude potravou všetkému nebeskému vtáctvu a všetkým zvieratám zeme bez toho, aby ich ktokoľvek odohnal.
27
Jahve ťa zasiahne egyptskými vredmi, pľuzgiermi, vyrážkami a svrabom, z ktorých sa nebudeš môcť vyliečiť.
28
Jahve ťa zasiahne šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle,
29
takže na pravé poludnie budeš tápať, ako tápe slepý vo tme, a tvoje podujatia sa nepodaria. Budú ťa stále utláčať a olupovať, a nikto ťa nezachráni.
30
Zasnúbiš sa so ženou, ale iný s ňou bude spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš si vinicu, ale jej prvé hrozno nebudeš oberať.
31
Tvojho vola zabijú pred tvojimi očami, a ty z neho nebudeš jesť; osla ti ukradnú v tvojej prítomnosti, a nevrátia ti ho; tvoje ovce vydajú tvojim nepriateľom, a ty nebudeš mať ochrancu.
32
Tvoji synovia a tvoje dcéry budú vydané cudziemu národu; každý deň sa tvoje oči budú umárať, keď za nimi budú hľadieť, ale tvoje ruky nič nezmôžu.
33
Plod tvojej pôdy a výsledky tvojej námahy zje národ, ktorý si nepoznal. Budú ťa stále utláčať a gniaviť.
34
Zošalieš z toho, na čo sa budú dívať tvoje oči.
35
Jahve ťa raní zlými vredmi na kolenách i na nohách, a ty sa nebudeš môcť vyliečiť; od šľapají nôh až po temeno hlavy.
36
Jahve odvedie teba i kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť cudzím bohom z dreva a z kameňa.
37
Budeš na úžas, na príslovie a na posmech pre všetky národy, medzi ktoré ťa Jahve zavedie.
38
Mnoho semena hodíš na pole a málo z neho pozberáš, lebo ho kobylka požerie.
39
Vinicu vysadíš a budeš obrábať, ale víno piť nebudeš, ani uskladňovať, lebo to zožerú červy.
40
Olivy budeš mať po celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú.
41
Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, lebo pôjdu do zajatia.
42
Všetky tvoje stromy a plody tvojej zeme požerie hmyz.
43
Cudzinec, ktorý je u teba, ťa bude prerastať vyššie a vyššie, ale ty, ty budeš upadať nižšie a nižšie.
44
On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš môcť požičať; on bude hlavou a ty budeš chvostom.
45
Všetky tieto kliatby prídu na teba, budú ťa prenasledovať, dostihnú ťa, až ťa zničia, lebo si neposlúchal hlas Jahveho, svojho Boha, a nezachovával si jeho prikázania a zákony, ktoré ti prikázal.
46
Pre teba a pre tvoje potomstvo budú znakom a zázrakom naveky.
47
Pretože si neslúžil Jahvemu, svojmu Bohu, radostne a s blaženým srdcom za to, že si mal hojnosť všetkého,
48
budeš o hlade a smäde, v nahote a v nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorých Jahve pošle na teba. Železné jarmo ti vloží na šiju, kým ťa nezničí.
49
Jahve privedie na teba národ zďaleka, z končín zeme, ako prilieta orol. Bude to národ, ktorého reči nebudeš rozumieť,
50
národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na starca, ani sa nezľutuje nad chlapcom.
51
Poje plod tvojho dobytka a plod tvojej pôdy, kým ťa nezničí, nenechá ti ani obilie, ani víno, ani olej, ani mláďa tvojho dobytka, ani prírastok tvojho drobného stáda, kým ťa nezničí.
52
Bude ťa obliehať vo všetkých tvojich mestách, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine. Bude ťa obliehať vo všetkých tvojich mestách v celej krajine, ktorú ti dá Jahve, tvoj Boh.
53
Za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh.
54
Aj najjemnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás nevraživým okom bude hľadieť na svojho brata, ba aj na ženu svojho lona a na tie deti, ktoré mu ešte ostanú,
55
aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich mestách.
56
Najjemnejšia a najrozmaznanejšia žena z tvojho ľudu, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude nevraživým okom hľadieť na muža svojho lona a takisto na svojho syna a na svoju dcéru,
57
na svoje plodové lôžko, ktoré vychádza z jej lona, i na svoje deti, ktoré zrodí, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich mestách.
58
Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto Zákona, napísané v tejto knihe, a ak si nebudeš uctievať to slávne a hrozné meno Jahveho, tvojho Boha,
59
Jahve zasiahne teba i tvoje potomstvo svojimi ohromujúcimi údermi: údermi veľkými a trvalými, zhubnými a neústupnými chorobami.
60
Prinavráti ti všetky tie egyptské súženia, ktorých si sa tak hrozil, a ony prilipnú na teba.
61
A ešte viac, všetky choroby a rany, ktoré nespomína kniha tohto Zákona, privedie na teba Jahve, kým ťa nezničí.
62
Zostane z vás len málo ľudí, hoci vás bolo tak mnoho ako nebeských hviezd. Pretože si neposlúchal hlas Jahveho, svojho Boha,
63
tak ako mal Jahve radosť, keď vás robil šťastnými a keď vás rozmnožoval, tak vás s radosťou vyhubí a zničí. Budete vytrhnutí zo zeme, do ktorej vchádzaš, aby si ju zaujal.
64
Jahve ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme po druhý; tam budeš slúžiť cudzím bohom z dreva a z kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia.
65
Medzi týmito národmi nebudeš mať pokoj a nenájde sa tam odpočinok pre chodidlo tvojej nohy a Jahve ti tam dá roztrasené srdce, hasnúci zrak, chradnúcu dušu.
66
Tvoj život bude pred tebou visieť na vlásku, budeš sa báť vo dne i v noci, nebudeš si istý životom.
67
Ráno budeš vravieť: "Keby už bol večer!" — a večer budeš vravieť: "Keby už bolo ráno!" — pre hrôzu, ktorá ti bude zvierať srdce, a pre pohľad, ktorý uvidia tvoje oči!
68
Jahve ťa pošle späť do Egypta na lodiach alebo cestou, o ktorej som ti povedal: "Už ju viac neuvidíš!" Tam sa pôjdete predávať za otrokov a otrokyne svojim nepriateľom, ale kupcov nenájdete.
69
Toto sú slová zmluvy, ktorú Jahve prikázal Mojžišovi uzavrieť s Izraelcami v Moabskej krajine, okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Chorebe.
Deuteronómium 28:1
Deuteronómium 28:2
Deuteronómium 28:3
Deuteronómium 28:4
Deuteronómium 28:5
Deuteronómium 28:6
Deuteronómium 28:7
Deuteronómium 28:8
Deuteronómium 28:9
Deuteronómium 28:10
Deuteronómium 28:11
Deuteronómium 28:12
Deuteronómium 28:13
Deuteronómium 28:14
Deuteronómium 28:15
Deuteronómium 28:16
Deuteronómium 28:17
Deuteronómium 28:18
Deuteronómium 28:19
Deuteronómium 28:20
Deuteronómium 28:21
Deuteronómium 28:22
Deuteronómium 28:23
Deuteronómium 28:24
Deuteronómium 28:25
Deuteronómium 28:26
Deuteronómium 28:27
Deuteronómium 28:28
Deuteronómium 28:29
Deuteronómium 28:30
Deuteronómium 28:31
Deuteronómium 28:32
Deuteronómium 28:33
Deuteronómium 28:34
Deuteronómium 28:35
Deuteronómium 28:36
Deuteronómium 28:37
Deuteronómium 28:38
Deuteronómium 28:39
Deuteronómium 28:40
Deuteronómium 28:41
Deuteronómium 28:42
Deuteronómium 28:43
Deuteronómium 28:44
Deuteronómium 28:45
Deuteronómium 28:46
Deuteronómium 28:47
Deuteronómium 28:48
Deuteronómium 28:49
Deuteronómium 28:50
Deuteronómium 28:51
Deuteronómium 28:52
Deuteronómium 28:53
Deuteronómium 28:54
Deuteronómium 28:55
Deuteronómium 28:56
Deuteronómium 28:57
Deuteronómium 28:58
Deuteronómium 28:59
Deuteronómium 28:60
Deuteronómium 28:61
Deuteronómium 28:62
Deuteronómium 28:63
Deuteronómium 28:64
Deuteronómium 28:65
Deuteronómium 28:66
Deuteronómium 28:67
Deuteronómium 28:68
Deuteronómium 28:69
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34