A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 27

1
Mojžiš a starší Izraela dali ľudu tento príkaz: "Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes prikazujem.
2
Keď prejdete Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, postavíš veľké kamene, natrieš ich vápnom
3
a napíšeš na ne všetky slová tohto Zákona v čase, keď sa prebrodíš, aby si vošiel do zeme, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, ako ti to povedal Jahve, Boh tvojich otcov.
4
Keď prejdete cez Jordán, postavte tieto kamene na vrchu Ebala, ako vám to dnes prikazujem, a natrite ich vápnom.
5
Tam postavíš Jahvemu, svojmu Bohu, oltár z kameňov, ktorých sa železo nedotklo.
6
Z neokresaných kameňov postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, a na tomto oltári budeš obetovať celopaly Jahvemu, svojmu Bohu,
7
tam budeš obetovať obety spoluúčasti, tam ich budeš jesť a radovať sa pred Jahvem, svojím Bohom.
8
Na tie kamene napíšeš všetky slová tohto Zákona: zreteľne a jasne."
9
Potom Mojžiš a levitskí kňazi povedali celému Izraelu: "Buď ticho a počúvaj, Izrael. Dnes si sa stal ľudom Jahveho, svojho Boha.
10
Budeš počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš uvádzať do života jeho prikázania a zákony, ktoré ti dnes prikazujem."
11
A v ten deň prikázal Mojžiš ľudu:
12
"Keď prejdete Jordán, na vrchu Garizim sa postavia títo, aby žehnali ľud: Simeon a Lévi, Júda a Isachar, Jozef a Benjamín.
13
A títo sa postavia na vrch Ebal a budú preklínať: Ruben, Gad a Ašer, Zabulon, Dan a Neftali.
14
Slova sa ujmú Leviti a zvýšeným hlasom prehovoria ku všetkým Izraelcom:
15
Prekliaty človek, ktorý urobí vyrezávanú alebo liatu modlu, Jahvemu ohavnosť, dielo rúk remeselníka, a postaví ju na skrytom mieste. — Všetok ľud odpovie a povie: Amen.
16
Prekliaty, kto hanebne zaobchádza so svojím otcom a so svojou matkou. — A všetok ľud povie: Amen.
17
Prekliaty, kto prekladá medzník svojho blížneho. — A všetok ľud povie: Amen.
18
Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste. — A všetok ľud povie: Amen.
19
Prekliaty, kto prekrucuje právo cudzinca, siroty a vdovy. — A všetok ľud povie: Amen.
20
Prekliaty, kto súloží so ženou svojho otca, lebo z nej sťahuje prikrývku svojho otca. — A všetok ľud povie: Amen.
21
Prekliaty, kto súloží s akýmkoľvek zvieraťom. — A všetok ľud povie: Amen.
22
Prekliaty, kto súloží so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky. — A všetok ľud povie: Amen.
23
Prekliaty, kto súloží so svojou testinou. — A všetok ľud povie: Amen.
24
Prekliaty, kto tajne bije svojho blížneho. — A všetok ľud povie: Amen.
25
Prekliaty, kto prijíma úplatok, aby smrteľne zasiahol nevinný život. — A všetok ľud povie: Amen.
26
Prekliaty, kto nezachováva slová tohto Zákona a neuvádza ich do života. — A všetok ľud povie: Amen.
Deuteronómium 27:1
Deuteronómium 27:2
Deuteronómium 27:3
Deuteronómium 27:4
Deuteronómium 27:5
Deuteronómium 27:6
Deuteronómium 27:7
Deuteronómium 27:8
Deuteronómium 27:9
Deuteronómium 27:10
Deuteronómium 27:11
Deuteronómium 27:12
Deuteronómium 27:13
Deuteronómium 27:14
Deuteronómium 27:15
Deuteronómium 27:16
Deuteronómium 27:17
Deuteronómium 27:18
Deuteronómium 27:19
Deuteronómium 27:20
Deuteronómium 27:21
Deuteronómium 27:22
Deuteronómium 27:23
Deuteronómium 27:24
Deuteronómium 27:25
Deuteronómium 27:26
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34