A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 261
Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do vlastníctva, keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať,
2
vezmeš prvotiny všetkých plodín pôdy, čo vypestuješ v krajine, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. Vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, za príbytok pre svoje meno.
3
Pôjdeš ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a povieš mu: "Vyhlasujem dnes Jahvemu, môjmu Bohu, že som prišiel do krajiny, o ktorej Jahve prisahal našim otcom, že nám ju dá."
4
Kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Jahveho, tvojho Boha.
5
Vtedy prednesieš tieto slová pred Jahvem, svojím Bohom: "Môj otec bol blúdiacim Aramejcom, zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec s malým počtom osôb a stal sa veľkým, mocným a početným národom.
6
Ale Egypťania s nami zle nakladali, trýznili nás a uvalili na nás ťažké otroctvo.
7
Vtedy sme volali k Jahvemu, Bohu svojich otcov. Jahve počul náš hlas a videl našu biedu, naše trápenie a náš útlak
8
a Jahve nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom, s veľkou hrôzou, so znameniami a zázrakmi.
9
Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom.
10
A teraz, pozri, priniesol som prvotiny plodín pôdy, ktorú si mi, Jahve, dal." Položíš ich pred Jahveho, svojho Boha, a padneš na tvár pred Jahvem, svojím Bohom.
11
Potom sa budeš radovať s Levitom a s cudzincom, žijúcimi s tebou, zo všetkých dobrých vecí, ktoré Jahve, tvoj Boh, dal tebe a tvojmu domu.
12
V treťom roku, roku desiatku, keď odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš ich Levitovi, cudzincovi, vdove a sirote, aby mali čo jesť v tvojich mestách a boli sýti,
13
povieš pred Jahvem, svojím Bohom: "Vzal som zo svojho domu to, čo je zasvätené. Dal som to Levitovi, cudzincovi, vdove a sirote podľa všetkých tvojich prikázaní, ktoré si mi dal; tvoje prikázania som neprestúpil, ani som na ne nezabudol.
14
Počas svojho smútku som z toho nejedol nič, nebral som z toho nič, keď som bol nečistý, ani som z toho nič nedal pre mŕtveho. Poslúchal som hlas Jahveho, svojho Boha, urobil som všetko, čo si mi prikázal.
15
Zhliadni z nebies, zo svojho svätého príbytku, a požehnaj svoj ľud Izrael i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, zem oplývajúcu mliekom a medom."
16
Dnes ti Jahve, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto zákony a zvyky; budeš ich zachovávať a plniť celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
17
Dnes si Jahvemu prehlásil, že on bude tvojím Bohom a ty že budeš kráčať po jeho cestách, že budeš zachovávať jeho zákony, jeho prikázania a jeho zvyky a že budeš počúvať jeho hlas.
18
A Jahve dnes prehlásil tebe, že budeš jeho vlastným ľudom, ako ti on hovoril, že budeš zachovávať všetky jeho prikázania;
19
on ťa potom povýši v povesti, cti a sláve nad všetky národy, ktoré stvoril, a ty budeš ľudom zasväteným Jahvemu, svojmu Bohu, ako ti on hovoril.