A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 211
Ak na pôde, ktorú ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh, nájdu zavraždeného človeka ležiaceho na poli a nevie sa, kto ho zabil,
2
vyjdú tvoji starší a tvoji sudcovia odmerať vzdialenosť medzi zavraždeným a okolitými mestami
3
a určia, ktoré mesto je najbližšie k obeti. Potom starší tohto mesta vezmú jalovicu, na ktorej ešte neorali a ktorá ešte neťahala v jarme.
4
Starší mesta dovedú jalovicu k potoku, ktorý nevysychá, na miesto, kde sa neoralo ani nesialo, a tam jalovici zlomia väzy.
5
Nato pristúpia kňazi, synovia Léviho; lebo ich vyvolil Jahve, tvoj Boh, aby mu slúžili a žehnali v Jahveho mene, a im patrí, aby rozhodovali pri každom spore a pri každom prípade násilia.
6
Vtedy všetci starší toho mesta, najbližšieho k zabitému, si umyjú ruky v potoku nad zabitou jalovicou.
7
Vyslovia tieto slová: "Naše ruky nepreliali túto krv a naše oči nič nevideli.
8
Odpusť, Jahve, Izraelu, svojmu ľudu, ktorý si vykúpil, a nedovoľ preliať nevinnú krv uprostred Izraela, svojho ľudu." A tá krv im bude odpustená.
9
Ale ty odstrániš zo svojho stredu každé prelievanie nevinnej krvi, ak chceš konať, čo je v Jahveho očiach správne.
10
Keď pôjdeš do vojny proti svojim nepriateľom a Jahve, tvoj Boh, vydá ti ich do rúk a privedieš si z nich zajatcov
11
a uvidíš medzi nimi ženu peknej postavy a zamiluješ si ju, môžeš si ju vziať za ženu
12
a odviesť si ju domov. Nech si ostrihá hlavu, poobrezáva nechty
13
a odloží šaty zajatkyne; zostane bývať v tvojom dome a celý mesiac bude oplakávať svojho otca a svoju matku. Potom smieš vojsť k nej, správať sa k nej ako manžel a ona bude tvojou ženou.
14
Ak by sa ti neskôr znepáčila, prepustíš ju na slobodu, nepredáš ju za peniaze: nesmieš mať z nej zisk, veď ti bola ženou.
15
Ak muž má dve ženy, jednu, ktorú miluje, a druhú, ktorú nenávidí, a obidve, milovaná i nemilovaná, mu porodia synov a prvorodený bude synom ženy, ktorú nenávidí,
16
v deň, keď bude deliť svoj majetok svojim synom, ten človek nesmie priznať právo prvorodeného synovi milovanej na úkor syna nenávidenej, skutočného prvorodeného.
17
Ale za prvorodeného uzná syna nenávidenej a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má: lebo je prvotinou jeho sily, jemu patrí právo prvorodeného.
18
Ak má niekto hlavatého a odbojného syna, ktorý nepočúva ani hlas svojho otca, ani hlas svojej matky, a keď ho trestajú, tým viac ich nepočúva,
19
jeho otec a jeho matka ho chytia a vyvedú k starším mesta, k bráne.
20
Povedia starším jeho mesta: "Tento náš syn je hlavatý a odbojný a nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan."
21
Vtedy ho všetci ľudia mesta budú kameňovať, kým nezomrie. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu, celý Izrael to počuje a bude sa báť.
22
Ak sa niekto previnil zločinom hodným smrti, bol popravený obesením na strom,
23
jeho mŕtvola nesmie zostať na dreve cez noc; pochováš ho ešte toho dňa, lebo obesený je prekliaty Bohom, a ty nesmieš poškvrniť pôdu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do dedičstva.