A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 17

1
Nebudeš obetovať Jahvemu, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, ktoré by mali chybu alebo akúkoľvek vadu, lebo to je ohavné Jahvemu, tvojmu Bohu.
2
Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dáva Jahve, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorí budú robiť, čo je zlé v očiach Jahveho, tvojho Boha, a prestúpia jeho zmluvu,
3
pôjdu slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som zakázal,
4
a ak ti to oznámia, ty to vypočuješ a dôkladne preskúmaš, a ak je to istá pravda, že takáto ohavnosť bola spáchaná v Izraeli,
5
vyvedieš k bránam svojho mesta toho muža alebo tú ženu, čo spáchali ten zlý čin, a toho muža alebo tú ženu ukameňuješ, až kým nezomrie.
6
Ten, čo má zomrieť, bude usmrtený na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov, nesmie byť usmrtený na základe svedectva jediného svedka.
7
Svedkovia pozdvihnú ako prví ruku proti odsúdenému, aby ho usmrtila, a potom pozdvihne ruku všetok ľud. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.
8
Keď máš rozsúdiť príliš ťažký prípad, vraždu, spor alebo ublíženie na tele, akýkoľvek spor v tvojom meste, odídeš a vystúpiš na miesto vyvolené Jahvem, tvojím Bohom,
9
vyhľadáš levitských kňazov a úradujúceho sudcu. Oni vec preskúmajú a oznámia ti súdne rozhodnutie.
10
Ty sa zachováš podľa slova, ktoré ti oni oznámia z toho miesta, ktoré si vyvolí Jahve, a budeš dbať, aby si konal celkom tak, ako ťa oni poučia.
11
Budeš konať podľa rozhodnutia, ktoré ti oni oznámia, a podľa výroku, ktorý vynesú, a neodchýliš sa ani napravo, ani naľavo od slova, čo ti oznámia.
12
Kto by si však počínal trúfalo a neposlúchol by ani kňaza, ktorý je tam v službe Jahveho, tvojho Boha, ani sudcu, taký človek nech zomrie. Tak odstrániš zlo z Izraela.
13
Všetok ľud nech to počuje a bojí sa a prestane si trúfalo počínať.
14
Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, keď ju zaujmeš, budeš v nej bývať a povieš si: "Ustanovím si nad sebou kráľa, ako všetky okolité národy,"
15
ustanovíš si nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí Jahve, tvoj Boh, spomedzi tvojich bratov. Nesmieš si ustanoviť za kráľa cudzinca, ktorý nie je tvojím bratom.
16
Ale on nech nezväčšuje počet svojich koní, ani nech nevodí ľud späť do Egypta, aby rozmnožil svoju jazdu, lebo Jahve vám povedal: "Touto cestou sa už nikdy nevracajte!"
17
Nech si nevezme mnoho žien, aby mu srdce nezablúdilo; ani striebra a zlata nech príliš nehromadí.
18
Keď nastúpi na kráľovský trón, musí napísať do knihy odpis tohto Zákona podľa diktátu levitských kňazov.
19
Nech ho má pri sebe; bude ho čítať po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť Jahveho, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto Zákona aj všetky tieto pravidlá a plniť ich,
20
aby sa jeho srdce nevyvyšovalo nad jeho bratov a neodbočil od týchto príkazov ani napravo, ani naľavo, a bude dlho kraľovať v Izraeli, on i jeho synovia.
Deuteronómium 17:1
Deuteronómium 17:2
Deuteronómium 17:3
Deuteronómium 17:4
Deuteronómium 17:5
Deuteronómium 17:6
Deuteronómium 17:7
Deuteronómium 17:8
Deuteronómium 17:9
Deuteronómium 17:10
Deuteronómium 17:11
Deuteronómium 17:12
Deuteronómium 17:13
Deuteronómium 17:14
Deuteronómium 17:15
Deuteronómium 17:16
Deuteronómium 17:17
Deuteronómium 17:18
Deuteronómium 17:19
Deuteronómium 17:20
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34