A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 15

1
Každý siedmy rok budeš sláviť odpustenie dlžôb.
2
Odpustenie dlžôb bude spočívať v tomto: každý, kto má v rukách osobnú záruku od svojho blížneho, nech mu ju vráti; nebudeš vymáhať dlžobu od svojho blížneho, ani od svojho brata, lebo bol vyhlásený rok odpustenia dlžôb na Jahveho počesť.
3
Od cudzinca to smieš vymáhať, ale svojho brata od práva, ktoré na neho máš, oslobodíš.
4
Nech tak nebude medzi vami biedneho; lebo Jahve ťa bude žehnať požehnaním v krajine, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičného vlastníctva,
5
len ak budeš poslušne počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, zachovávajúc a plniac každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem.
6
Keď ťa Jahve, tvoj Boh, požehná, ako povedal, budeš požičiavať mnohým národom, a nebudeš potrebovať požičiavať si od nich, budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale ony nad tebou vládnuť nebudú.
7
Ak je u teba niekto z tvojich bratov núdzny v niektorom z miest tvojej krajiny, ktorú ti dal Jahve, tvoj Boh, nezatvrdíš svoje srdce, ani nezatvoríš svoju ruku pred svojím núdznym bratom,
8
ale otvoríš mu svoju ruku a požičiaš mu, koľko potrebuje.
9
Daj pozor, aby nevznikla v tvojom srdci táto nešľachetná myšlienka: "Blíži sa siedmy rok, rok odpustenia dlžôb," a nepozrel si sa zlým okom na svojho núdzneho brata a nedal by si mu nič; ten by volal k Jahvemu proti tebe a na tebe by ostal hriech!
10
Ochotne mu dáš. Keď mu dávaš, nech ti srdce nesmúti, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa za to požehná v každej činnosti a v každej práci tvojich rúk.
11
Núdzni istotne nebudú chýbať v tejto krajine, preto ti dávam toto prikázanie: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, tomu, kto je v tvojej krajine trpiaci a chudobný.
12
Ak sa ti predá za otroka tvoj brat Hebrej alebo Hebrejka, bude ti slúžiť šesť rokov. V siedmom roku ho prepustíš na slobodu,
13
ale keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepustíš ho s prázdnymi rukami.
14
Naložíš mu na plecia do daru zo svojich stád, zo svojho humna a zo svojho lisu; dáš mu z toho, čím ťa požehnal Jahve, tvoj Boh.
15
Rozpomenieš sa, že si bol otrokom v Egyptskej krajine a že ťa vykúpil Jahve, tvoj Boh: preto ti dnes dávam tento príkaz.
16
Ale ak ti povie: "Nechcem odísť od teba," lebo má rád teba i tvoj dom a je mu dobre u teba,
17
vezmeš šidlo a pribodneš mu ucho ku dverám a bude ti navždy otrokom. So svojou otrokyňou urobíš takisto.
18
Nech ti nepadne ťažko prepustiť ho na slobodu: lebo ti slúžil šesť rokov a nádenník by ťa bol stál dvojnásobne toľko. A Jahve, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš konať.
19
Každého prvorodeného samca, čo sa ti uliahne z dobytka a oviec, zasvätíš Jahvemu, svojmu Bohu. Nebudeš pracovať s prvorodeným z dobytka a nebudeš strihať prvorodené z oviec.
20
Pred Jahvem, svojím Bohom, ho budeš jedávať z roka na rok, ty i tvoj dom, na mieste, ktoré si vyvolí Boh.
21
Ale ak bude mať nejakú chybu, ak bude krivé alebo slepé, alebo bude mať akúkoľvek závažnú chybu, nebudeš ho obetovať Jahvemu, svojmu Bohu;
22
budeš ho jesť doma, a to čistý i nečistý spolu, ako gazelu alebo jeleňa;
23
len jeho krv nebudeš jesť, vyleješ ju na zem ako vodu.
Deuteronómium 15:1
Deuteronómium 15:2
Deuteronómium 15:3
Deuteronómium 15:4
Deuteronómium 15:5
Deuteronómium 15:6
Deuteronómium 15:7
Deuteronómium 15:8
Deuteronómium 15:9
Deuteronómium 15:10
Deuteronómium 15:11
Deuteronómium 15:12
Deuteronómium 15:13
Deuteronómium 15:14
Deuteronómium 15:15
Deuteronómium 15:16
Deuteronómium 15:17
Deuteronómium 15:18
Deuteronómium 15:19
Deuteronómium 15:20
Deuteronómium 15:21
Deuteronómium 15:22
Deuteronómium 15:23
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34