A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 10

1
V tom čase mi Jahve povedal: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú archu.
2
Ja napíšem na tie tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil, a uložíš ich do archy."
3
Urobil som archu z akáciového dreva, vykresal som dve kamenné tabule podobné prvým a vystúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách.
4
On napísal na tabule ako po prvý raz Desať Slov, ktoré vám Jahve v deň Zhromaždenia povedal na vrchu zo stredu ohňa. Potom ich Jahve dal mne.
5
Nato som sa obrátil, zostúpil som z vrchu, uložil som tabule do archy, ktorú som urobil, a ony zostali tam, ako mi Jahve prikázal.
6
Izraelci odišli od studní Bene-Jaakan do Mosery, tam zomrel Áron; tam bol pochovaný a jeho syn Eleazar sa stal kňazom namiesto neho.
7
Odtiaľ sa pohli do Gudgody a z Gudgody do Jotbaty, zeme bohatej na potoky plné vody.
8
V tom čase Jahve oddelil kmeň Lévi, aby nosil archu Jahveho zmluvy, stál pred Jahvem, slúžil mu a v jeho mene žehnal, až podnes.
9
Preto sa Lévimu nedostalo podielu ani dedičstva s jeho bratmi: Jahve je jeho dedičstvom, ako mu to povedal Jahve, tvoj Boh.
10
Ja som bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí ako prvý raz. Jahve ma vypočul i tentokrát, Jahve upustil od tvojho zničenia.
11
Jahve mi povedal: "Vstaň! Choď a kráčaj na čele tohto ľudu, aby išli zaujať tú krajinu, ktorú som prísahou sľúbil dať ich otcom."
12
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Jahve, tvoj Boh? Len to, aby si mal úctivú bázeň pred Jahvem, svojím Bohom, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Jahvemu, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
13
aby si zachovával Jahveho príkazy a jeho zákony, ktoré ti dnes prikazujem pre tvoje dobro.
14
Pozri, Jahvemu, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej.
15
Ale Jahve prilipol iba k tvojim otcom a miloval ich, a po nich si vyvolil vás, ich potomkov, spomedzi všetkých národov, ako je to až dodnes.
16
Obrežte si teda svoje srdce a nebuďte už tvrdohlaví,
17
lebo Jahve, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veľký, mocný a hrozný Boh, ktorý nenadŕža osobám a úplatky neprijíma.
18
Zabezpečuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev.
19
(Milujte cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.)
20
Jahveho, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť, k nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať!
21
On je tvojou chválou, on je tvojím Bohom: on urobil pre teba tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči;
22
tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď zostúpili do Egypta, a teraz ťa Jahve, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.
Deuteronómium 10:1
Deuteronómium 10:2
Deuteronómium 10:3
Deuteronómium 10:4
Deuteronómium 10:5
Deuteronómium 10:6
Deuteronómium 10:7
Deuteronómium 10:8
Deuteronómium 10:9
Deuteronómium 10:10
Deuteronómium 10:11
Deuteronómium 10:12
Deuteronómium 10:13
Deuteronómium 10:14
Deuteronómium 10:15
Deuteronómium 10:16
Deuteronómium 10:17
Deuteronómium 10:18
Deuteronómium 10:19
Deuteronómium 10:20
Deuteronómium 10:21
Deuteronómium 10:22
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34