A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Efezanom 3

1
Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás, pohanov…
2
Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás:
3
veď zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal.
4
Keď si to prečítate, môžete pochopiť, že poznám Kristovo tajomstvo.
5
Toto tajomstvo nebolo známe ľuďom minulých čias, ako bolo zjavené teraz v Duchu jeho svätým apoštolom a prorokom:
6
že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi.
7
A tohto evanjelia som sa stal sluhom darom milosti, ktorú mi Boh dal pôsobením svojej moci.
8
Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
9
a priniesť na svetlo, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí,
10
aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
11
podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
12
On nám dáva odvahu priblížiť sa s plnou dôverou cestou viery v Krista.
13
Preto vás prosím, nedajte sa znechutiť pre moje utrpenie, ktoré znášam za vás; to je vaša sláva.
14
Preto zohýnam kolená pred Otcom,
15
od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi,
16
nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,
17
aby Kristus vierou prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske
18
mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka,
19
a poznať Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
20
Tomu, ktorého moc pôsobí v nás a je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,
21
tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
Efezanom 3:1
Efezanom 3:2
Efezanom 3:3
Efezanom 3:4
Efezanom 3:5
Efezanom 3:6
Efezanom 3:7
Efezanom 3:8
Efezanom 3:9
Efezanom 3:10
Efezanom 3:11
Efezanom 3:12
Efezanom 3:13
Efezanom 3:14
Efezanom 3:15
Efezanom 3:16
Efezanom 3:17
Efezanom 3:18
Efezanom 3:19
Efezanom 3:20
Efezanom 3:21
Efezanom 1 / Efe 1
Efezanom 2 / Efe 2
Efezanom 3 / Efe 3
Efezanom 4 / Efe 4
Efezanom 5 / Efe 5
Efezanom 6 / Efe 6