A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Rimanom 111
Pýtam sa teda: Či Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelec, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.
2
Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ktorý sa žaluje Bohu na Izrael:
3
Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Zostal som sám a aj na môj život striehnu.
4
Čo mu odpovedal Boh? Zachoval som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Baalom.
5
Tak aj v tomto čase zostal zvyšok, vyvolený z milosti.
6
Ale ak z milosti, už nie pre skutky, inak by milosť nebola milosťou.
7
Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal; ale dosiahli to vyvolení. Ostatní boli zatvrdení,
8
ako je napísané v Písme: Boh im dal ducha tvrdého spánku: nemajú oči, aby videli, uši, aby počuli, až do dnešného dňa.
9
Dávid tiež hovorí: Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, pascou, pohoršením a odplatou!
10
Nech sa im v očiach zatmie, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!
11
Teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád priniesol spásu pohanom, aby potom na nich žiarlili.
12
Ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich malý počet bohatstvom pre pohanov, čím bude ich plná účasť?
13
No hovorím vám, pohanom: Ako apoštol pohanov vážim si svoju službu,
14
ale s tou nádejou, že vzbudím žiarlivosť svojich pokrvných a zachránim z nich aspoň niekoľkých.
15
Lebo ak ich odvrhnutie je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie vzkriesením z mŕtvych?
16
Ak sú prvotiny cesta zasvätené Bohu, tak aj celé cesto je Bohu zasvätené. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.
17
Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si zaštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a oleji olivy,
18
nevyvyšuj sa nad tie ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, mysli, že ty nenesieš koreň, ale koreň teba.
19
Povieš: Tie ratolesti boli odťaté, aby som bol zaštepený ja.
20
Dobre. Boli odťaté preto, že neverili, a teba drží viera. Nenamýšľaj si, radšej sa boj!
21
Ak Boh neušetril Židov, prirodzené ratolesti, ani teba neušetrí!
22
Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš verný tomu dobru; inak budeš aj ty odťatý.
23
Ale aj oni budú naštepení späť, ak nezostanú v nevere: Boh má totiž moc znovu ich naštepiť.
24
Veď ak si ty bol odrezaný z planej olivy, na ktorú si od prírody patril, a si zaštepený proti prírode do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo pochádzajú z nej!
25
Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a mali záľubu vo vlastnej múdrosti, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov,
26
a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: Zo Siona príde Vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.
27
A toto bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy.
28
Vzhľadom na šírenie evanjelia sú Božími nepriateľmi kvôli vám; vzhľadom na vyvolenie sú milovanými kvôli svojim otcom.
29
Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.
30
Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť,
31
tak aj oni teraz neposlúchajú pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby aj oni dostali milosrdenstvo v prítomnom čase.
32
Boh totiž všetkých uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.
33
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedy! Aké nepochopiteľné sú jeho rozhodnutia a nevyspytateľné jeho cesty!
34
Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie? Kto bol jeho radcom?
35
Kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?
36
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky! Amen.Rimanom 11:1
Rimanom 11:2
Rimanom 11:3
Rimanom 11:4
Rimanom 11:5
Rimanom 11:6
Rimanom 11:7
Rimanom 11:8
Rimanom 11:9
Rimanom 11:10
Rimanom 11:11
Rimanom 11:12
Rimanom 11:13
Rimanom 11:14
Rimanom 11:15
Rimanom 11:16
Rimanom 11:17
Rimanom 11:18
Rimanom 11:19
Rimanom 11:20
Rimanom 11:21
Rimanom 11:22
Rimanom 11:23
Rimanom 11:24
Rimanom 11:25
Rimanom 11:26
Rimanom 11:27
Rimanom 11:28
Rimanom 11:29
Rimanom 11:30
Rimanom 11:31
Rimanom 11:32
Rimanom 11:33
Rimanom 11:34
Rimanom 11:35
Rimanom 11:36


Rimanom 1 / Rim 1
Rimanom 2 / Rim 2
Rimanom 3 / Rim 3
Rimanom 4 / Rim 4
Rimanom 5 / Rim 5
Rimanom 6 / Rim 6
Rimanom 7 / Rim 7
Rimanom 8 / Rim 8
Rimanom 9 / Rim 9
Rimanom 10 / Rim 10
Rimanom 11 / Rim 11
Rimanom 12 / Rim 12
Rimanom 13 / Rim 13
Rimanom 14 / Rim 14
Rimanom 15 / Rim 15
Rimanom 16 / Rim 16