A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 4

1
Kým hovorili k ľudu, náhle prišli kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji
2
a zazlievali im, že na Ježišovej osobe dokazujú vzkriesenie mŕtvych.
3
Uväznili ich a nechali vo väzení do rána, lebo bol už večer.
4
Ale mnohí z tých, čo si vypočuli slovo, uverili; počet mužov vzrástol na päťtisíc.
5
Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili vodcovia Židov, starší a znalci Zákona.
6
Bol tam veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci z veľkňazského rodu.
7
Postavili ich do stredu a pýtali sa: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?"
8
Vtedy im Peter, naplnený Svätým Duchom, odpovedal: "Vodcovia ľudu a starší!
9
Dnes nás vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil.
10
Nech je známe vám všetkým a celému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý.
11
On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, odhodili a stal sa uholným kameňom.
12
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."
13
Keď videli Petrovu a Jánovu odvážnu otvorenosť a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; poznali, že sú to tí, čo bývali s Ježišom.
14
Keď videli aj uzdraveného človeka stáť pri nich, nevedeli, čo povedať.
15
Kázali im teda vyjsť zo sanhedrinu a radili sa medzi sebou.
16
Hovorili: "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie, a nemôžeme to poprieť.
17
Ale aby sa to nešírilo ďaleko medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene."
18
Zavolali ich teda a prikázali im, aby nikdy viac nehovorili ani neučili v Ježišovom mene.
19
Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
20
lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli."
21
Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.
22
Človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal vyše štyridsať rokov.
23
Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší.
24
Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.
25
Ty si skrze Svätého Ducha ústami svojho sluhu, nášho otca Dávida, povedal: Prečo sa búria národy? Prečo ľudia vymýšľajú daromné plány?
26
Králi zeme povstávajú a kniežatá sa spolčujú proti Pánovi a jeho Pomazanému.
27
V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanskými národmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Sluhovi Ježišovi, ktorého si pomazal ako Mesiáša,
28
aby vykonal všetko, čo tvoja moc a tvoje rozhodnutie vopred určili, že sa má stať.
29
A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji sluhovia hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou.
30
Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Sluhu Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy."
31
Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.
32
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.
33
Apoštoli veľmi mocne vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. Všetci sa tešili veľkej obľube.
34
Tak medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali
35
a kládli apoštolom k nohám. Potom sa rozdeľovalo každému podľa toho, kto ako potreboval.
36
Aj Jozef, ktorého apoštoli pomenovali Barnabáš, čo v preklade znamená syn Útechy, Levita, rodom Cyperčan,
37
mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.
Skutky Apoštolov 4:1
Skutky Apoštolov 4:2
Skutky Apoštolov 4:3
Skutky Apoštolov 4:4
Skutky Apoštolov 4:5
Skutky Apoštolov 4:6
Skutky Apoštolov 4:7
Skutky Apoštolov 4:8
Skutky Apoštolov 4:9
Skutky Apoštolov 4:10
Skutky Apoštolov 4:11
Skutky Apoštolov 4:12
Skutky Apoštolov 4:13
Skutky Apoštolov 4:14
Skutky Apoštolov 4:15
Skutky Apoštolov 4:16
Skutky Apoštolov 4:17
Skutky Apoštolov 4:18
Skutky Apoštolov 4:19
Skutky Apoštolov 4:20
Skutky Apoštolov 4:21
Skutky Apoštolov 4:22
Skutky Apoštolov 4:23
Skutky Apoštolov 4:24
Skutky Apoštolov 4:25
Skutky Apoštolov 4:26
Skutky Apoštolov 4:27
Skutky Apoštolov 4:28
Skutky Apoštolov 4:29
Skutky Apoštolov 4:30
Skutky Apoštolov 4:31
Skutky Apoštolov 4:32
Skutky Apoštolov 4:33
Skutky Apoštolov 4:34
Skutky Apoštolov 4:35
Skutky Apoštolov 4:36
Skutky Apoštolov 4:37
Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28