A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 161
Prišiel do Derbe, potom do Lystry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék.
2
Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydávali dobré svedectvo.
3
Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.
4
V mestách, ktorými prechádzali, odovzdávali rozhodnutia, ktoré vydali apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali.
5
Tak sa cirkvi upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom.
6
Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.
7
Keď došli k hraniciam Mýzie, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil.
8
Prešli teda Mýziu a zišli do Troady.
9
Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!"
10
Hneď, ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá zaniesť tam Dobrú zvesť.
11
Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola
12
a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto tej časti Macedónska a kolónie. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní.
13
V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili k ženám, čo sa tam zišli.
14
Počúvala aj istá žena menom Lýdia, obchodníčka s purpurom z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí.
15
A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: "Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte." A prinútila nás.
16
Keď sme sa išli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk.
17
Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú sluhovia Najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy."
18
A robila to mnoho dní. Pavla to domrzelo, obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel." V tom okamihu duch z nej vyšiel.
19
Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosti.
20
Predviedli ich pred sudcov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. Sú to Židia
21
a hlásajú zvyky, ktoré my ako Rimania nesmieme ani prijímať, ani zachovávať."
22
Aj dav sa zhŕkol proti nim a velitelia im dali postŕhať šaty a rozkázali ich zbičovať.
23
Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil.
24
On ich podľa tohto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.
25
O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
26
Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa hýbali základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa rozviazali putá.
27
Žalárnik sa strhol zo spánku a videl dvere väzenia pootvárané. Vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli.
28
Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si, lebo sme tu všetci!"
29
Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením sa vrhol pred Pavla a Sílasa.
30
Vyviedol ich von a vravel: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?"
31
Oni odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty a tvoji domáci."
32
A zvestovali Pánovo slovo jemu a všetkým jeho domácim.
33
V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci.
34
Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uverili v Boha.
35
Keď sa rozodnilo, velitelia poslali liktorov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!"
36
Žalárnik oznámil Pavlovi tieto slová: "Velitelia odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!"
37
Ale Pavol povedal liktorom: "Verejne a bez súdu nás zbili, hoci sme rímski občania, a vrhli do väzenia, a teraz nás potajomky vyhadzujú? Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!"
38
Liktori hlásili tieto slová veliteľom a tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rimania.
39
Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli z mesta.
40
Keď vyšli z väzenia, zašli k Lýdii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli.Skutky Apoštolov 16:1
Skutky Apoštolov 16:2
Skutky Apoštolov 16:3
Skutky Apoštolov 16:4
Skutky Apoštolov 16:5
Skutky Apoštolov 16:6
Skutky Apoštolov 16:7
Skutky Apoštolov 16:8
Skutky Apoštolov 16:9
Skutky Apoštolov 16:10
Skutky Apoštolov 16:11
Skutky Apoštolov 16:12
Skutky Apoštolov 16:13
Skutky Apoštolov 16:14
Skutky Apoštolov 16:15
Skutky Apoštolov 16:16
Skutky Apoštolov 16:17
Skutky Apoštolov 16:18
Skutky Apoštolov 16:19
Skutky Apoštolov 16:20
Skutky Apoštolov 16:21
Skutky Apoštolov 16:22
Skutky Apoštolov 16:23
Skutky Apoštolov 16:24
Skutky Apoštolov 16:25
Skutky Apoštolov 16:26
Skutky Apoštolov 16:27
Skutky Apoštolov 16:28
Skutky Apoštolov 16:29
Skutky Apoštolov 16:30
Skutky Apoštolov 16:31
Skutky Apoštolov 16:32
Skutky Apoštolov 16:33
Skutky Apoštolov 16:34
Skutky Apoštolov 16:35
Skutky Apoštolov 16:36
Skutky Apoštolov 16:37
Skutky Apoštolov 16:38
Skutky Apoštolov 16:39
Skutky Apoštolov 16:40


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28