A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 151
Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení."
2
Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol a Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema.
3
Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania, a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť.
4
Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich Cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.
5
Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov Zákon."
6
Vtedy sa apoštoli a starší zišli a skúmali túto vec.
7
Po dlhej debate vstal Peter a povedal: Petrova reč "Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili.
8
A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Svätého Ducha tak ako nám.
9
A nerobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, lebo vierou očistil ich srdcia.
10
Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?
11
Veríme, že sme spasení milosťou Pána Ježiša a takisto aj oni."
12
Celé zhromaždenie stíchlo. Počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a zázraky urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.
13
Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: "Bratia, vypočujte ma!
14
Simeon porozprával, ako Boh od počiatku ráčil vybrať z pohanov ľud pre seba.
15
S tým sa zhodujú aj slová Prorokov, ako je napísané:
16
Potom sa vrátim a znovu postavím zborený Dávidov stánok; opravím jeho trhliny a zborené postavím,
17
aby aj ostatní ľudia hľadali Pána a všetky národy, zasvätené môjmu Menu, hovorí Pán, čo robí tieto veci,
18
známe od vekov.
19
Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu,
20
ale im treba napísať, aby sa zdržiavali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi.
21
Lebo Mojžiš má od dávnych čias v každom meste kazateľov, ktorí ho čítajú v synagógach každú sobotu."
22
Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal tiež Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi.
23
Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.
24
Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám duše rečami, hoci sme ich ničím nepoverili.
25
Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme ľudí a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom,
26
ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista.
27
Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté.
28
Lebo Svätý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného:
29
zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!"
30
Keď sa vyslaní bratia odobrali, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list.
31
Keď ho prečítali, radovali sa z povzbudenia, ktoré prinášal.
32
Júda a Sílas, ktorí boli sami prorokmi, mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov.
33
Po istom čase ich bratia vypravili so želaním pokoja k tým, čo ich vyslali.
34
***
35
Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Dobrú zvesť, Pánovo slovo.
36
O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov vo všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo: ako sa majú."
37
Barnabáš chcel so sebou vziať aj Jána, ktorý sa volá Marek.
38
Pavol zasa myslel, že netreba brať takého, čo od nich odišiel z Pamfýlie a nepracoval s nimi.
39
A vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavili sa na Cyprus.
40
Pavol si vybral Sílasa. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu.
41
Prešiel Sýriou a Cilíciou a posilňoval cirkvi.Skutky Apoštolov 15:1
Skutky Apoštolov 15:2
Skutky Apoštolov 15:3
Skutky Apoštolov 15:4
Skutky Apoštolov 15:5
Skutky Apoštolov 15:6
Skutky Apoštolov 15:7
Skutky Apoštolov 15:8
Skutky Apoštolov 15:9
Skutky Apoštolov 15:10
Skutky Apoštolov 15:11
Skutky Apoštolov 15:12
Skutky Apoštolov 15:13
Skutky Apoštolov 15:14
Skutky Apoštolov 15:15
Skutky Apoštolov 15:16
Skutky Apoštolov 15:17
Skutky Apoštolov 15:18
Skutky Apoštolov 15:19
Skutky Apoštolov 15:20
Skutky Apoštolov 15:21
Skutky Apoštolov 15:22
Skutky Apoštolov 15:23
Skutky Apoštolov 15:24
Skutky Apoštolov 15:25
Skutky Apoštolov 15:26
Skutky Apoštolov 15:27
Skutky Apoštolov 15:28
Skutky Apoštolov 15:29
Skutky Apoštolov 15:30
Skutky Apoštolov 15:31
Skutky Apoštolov 15:32
Skutky Apoštolov 15:33
Skutky Apoštolov 15:34
Skutky Apoštolov 15:35
Skutky Apoštolov 15:36
Skutky Apoštolov 15:37
Skutky Apoštolov 15:38
Skutky Apoštolov 15:39
Skutky Apoštolov 15:40
Skutky Apoštolov 15:41


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28