A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 101
V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty zvanej Italská.
2
Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu.
3
Mal videnie. Okolo tretej hodiny popoludní Boží anjel — videl ho jasne — vošiel k nemu a oslovil ho: "Kornélius!"
4
On sa na neho zahľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on si spomenul na teba.
5
Pošli mužov do Joppe a zavolaj Šimona, prímením Peter;
6
býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori."
7
Keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení.
8
Všetko im porozprával a poslal ich do Joppe.
9
Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na plochú strechu modliť sa.
10
Tu pocítil hlad a chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia.
11
Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem.
12
Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo.
13
I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!"
14
Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté."
15
Ale hlas sa mu ozval znovu, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným."
16
Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba.
17
Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bolo za videnie, ktoré videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius a dopytovali sa na Šimonov dom.
18
Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter.
19
Ako teda Peter premýšľal o videní, Ducha mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži.
20
Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich poslal."
21
Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?"
22
Oni povedali: "Stotník Kornélius, statočný a bohabojný človek, ktorému celý židovský ľud vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu a vypočul si tvoje slová, ktoré máš povedať."
23
Peter ich teda zavolal dnu a pohostil. Na druhý deň sa vybral na cestu a šiel s nimi, niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali.
24
Do Cézarey došiel nasledujúceho dňa. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi.
25
Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa.
26
Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."
27
Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených.
28
Povedal im: "Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom a vojsť do jeho domu. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom.
29
Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, prečo ste ma pozvali?"
30
Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa modlil vo svojom dome o deviatej hodine. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve
31
a povedal mi: ‚Kornélius, tvoja modlitba je vypočutá, Boh si spomenul na tvoje almužny.
32
Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori.‘
33
Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme si vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal."
34
Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,
35
ale v každom národe mu je milý ten, kto je bohabojný a koná spravodlivo.
36
Poslal svoje slovo synom Izraela oznamujúc im dobrú zvesť o pokoji skrze Ježiša Krista: on je Pánom všetkých.
37
Vy viete, čo sa dialo po celej Judei po krste, ktorý hlásal Ján počnúc od Galiley.
38
Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým Duchom a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.
39
A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili.
40
Boh ho tretieho dňa vzkriesila a dal mu, aby sa zjavil,
41
nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.
42
Nám prikázal, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych.
43
Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."
44
Kým Peter toto hovoril, zostúpil Svätý Duch na všetkých, čo počúvali slovo.
45
A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Svätého Ducha vylial aj na pohanov,
46
lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal:
47
"Môže ešte niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, čo dostali Svätého Ducha tak ako my?"
48
A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich zostal niekoľko dní.Skutky Apoštolov 10:1
Skutky Apoštolov 10:2
Skutky Apoštolov 10:3
Skutky Apoštolov 10:4
Skutky Apoštolov 10:5
Skutky Apoštolov 10:6
Skutky Apoštolov 10:7
Skutky Apoštolov 10:8
Skutky Apoštolov 10:9
Skutky Apoštolov 10:10
Skutky Apoštolov 10:11
Skutky Apoštolov 10:12
Skutky Apoštolov 10:13
Skutky Apoštolov 10:14
Skutky Apoštolov 10:15
Skutky Apoštolov 10:16
Skutky Apoštolov 10:17
Skutky Apoštolov 10:18
Skutky Apoštolov 10:19
Skutky Apoštolov 10:20
Skutky Apoštolov 10:21
Skutky Apoštolov 10:22
Skutky Apoštolov 10:23
Skutky Apoštolov 10:24
Skutky Apoštolov 10:25
Skutky Apoštolov 10:26
Skutky Apoštolov 10:27
Skutky Apoštolov 10:28
Skutky Apoštolov 10:29
Skutky Apoštolov 10:30
Skutky Apoštolov 10:31
Skutky Apoštolov 10:32
Skutky Apoštolov 10:33
Skutky Apoštolov 10:34
Skutky Apoštolov 10:35
Skutky Apoštolov 10:36
Skutky Apoštolov 10:37
Skutky Apoštolov 10:38
Skutky Apoštolov 10:39
Skutky Apoštolov 10:40
Skutky Apoštolov 10:41
Skutky Apoštolov 10:42
Skutky Apoštolov 10:43
Skutky Apoštolov 10:44
Skutky Apoštolov 10:45
Skutky Apoštolov 10:46
Skutky Apoštolov 10:47
Skutky Apoštolov 10:48


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28