A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 11
Milý Teofil, vo svojej prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku
2
až do dňa, keď dal pokyny apoštolom, ktorých si vyvolil za účinkovania Svätého Ducha, a bol vzatý do neba.
3
Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.
4
Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali, čo Otec prisľúbil, "to, o čom ste počuli odo mňa,
5
že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom o niekoľko dní".
6
Tak, keď sa všetci zhromaždili, pýtali sa ho: "Pane, už teraz, v tomto čase, obnovíš kráľovstvo Izraela?"
7
On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo vhodné chvíle, ktoré určil Otec svojou vlastnou autoritou,
8
ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."
9
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak ho vzal spred ich očí.
10
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve
11
a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý, príde zasa tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."
12
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.
13
Keď ta prišli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali. Boli to Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.
14
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
15
V tých dňoch vstal Peter uprostred bratovi — bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí — a povedal:
16
"Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Svätý Duch ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša;
17
patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.
18
Tento Judáš si kúpil pole za odmenu za svoj hriech, potom padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly a vyšli z neho všetky vnútornosti.
19
Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto to pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi.
20
Lebo v Knihe Žalmov je napísané: Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval! a ešte: Jeho úrad nech prevezme iný!
21
Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami po celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš,
22
počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania."
23
A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš s prímením Justus, a Mateja.
24
A modlili sa: "Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,
25
aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktoré Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto."
26
Potom ťahali lós a lós padol na Mateja, ktorého pripočítali k jedenástim apoštolom.Skutky Apoštolov 1:1
Skutky Apoštolov 1:2
Skutky Apoštolov 1:3
Skutky Apoštolov 1:4
Skutky Apoštolov 1:5
Skutky Apoštolov 1:6
Skutky Apoštolov 1:7
Skutky Apoštolov 1:8
Skutky Apoštolov 1:9
Skutky Apoštolov 1:10
Skutky Apoštolov 1:11
Skutky Apoštolov 1:12
Skutky Apoštolov 1:13
Skutky Apoštolov 1:14
Skutky Apoštolov 1:15
Skutky Apoštolov 1:16
Skutky Apoštolov 1:17
Skutky Apoštolov 1:18
Skutky Apoštolov 1:19
Skutky Apoštolov 1:20
Skutky Apoštolov 1:21
Skutky Apoštolov 1:22
Skutky Apoštolov 1:23
Skutky Apoštolov 1:24
Skutky Apoštolov 1:25
Skutky Apoštolov 1:26


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28