A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jána 7

1
Potom Ježiš chodil po Galilei, nechcel chodiť po Judei, lebo Židia ho chceli zabiť.
2
Bol blízko židovský sviatok Stanov.
3
Jeho bratia mu teda povedali: "Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš!
4
Ak niekto chce byť verejne známy, nerobí svoje skutky v skrytosti. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu."
5
Neverili totiž v neho ani jeho bratia.
6
Ježiš im povedal: "Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.
7
Vás nemôže svet nenávidieť. Mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé.
8
Vy choďte na tento sviatok. Ja na tento sviatok nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil."
9
Toto povedal a ostal v Galilei.
10
Ale keď jeho bratia odišli na sviatok, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.
11
Židia ho cez sviatok hľadali a hovorili: "Kde je?"
12
Aj v zástupoch sa veľa o ňom pošepkávalo. Jedni hovorili: "Je dobrý." Iní hovorili: "Nie, ale zvádza ľud."
13
Nik však o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.
14
Keď sa už polovica sviatku minula, vystúpil Ježiš do Chrámu a vyučoval.
15
Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v Písmach, keď sa neučil?"
16
Ježiš im odpovedal: "Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.
17
Kto chce plniť Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba.
18
Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom klamstva.
19
Či vám Mojžiš nedal Zákon? A nik z vás Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?"
20
Zástup odpovedal: "Máš zlého ducha. Kto ťa chce zabiť?"
21
Ježiš im vravel: "Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.
22
Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov — , obrezávate človeka aj v sobotu.
23
Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov Zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?
24
Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo!"
25
Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, ktorého chcú zabiť?
26
Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj vodcovia presvedčili, že on je Mesiáš?
27
Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je."
28
Ježiš učil v Chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A predsa som neprišiel sám od seba. Ale skutočne ma poslal ten, ktorý ma poslal. Toho vy nepoznáte.
29
Ja ho poznám, lebo prichádzam od neho a on ma poslal."
30
Chceli ho chytiť, ale nik nepoložil naňho ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.
31
Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: "Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?"
32
Farizeji sa dopočuli, že si ľud o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali stráže, aby ho chytili.
33
Vtedy Ježiš povedal: "Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.
34
Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete."
35
Židia si hovorili medzi sebou: "Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Či pôjde k tým, čo sú roztrúsení medzi Grékmi, a učiť Grékov?
36
Čo znamenajú slová, ktoré povedal: "Budete ma hľadať a nenájdete ma a kde som ja, tam vy prísť nemôžete"?"
37
V posledný, veľký deň sviatku Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto smädný, nech príde ku mne
38
a ten, ktorý verí vo mňa, nech pije! Ako hovorí Písmo: Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."
39
To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
40
Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok."
41
Iní tvrdili: "To je Mesiáš." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš?
42
Nehovorí Písmo, že Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?"
43
Tak nastala preňho roztržka v zástupe.
44
Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nikto naňho nepoložil ruky.
45
Stráže sa vrátili k veľkňazom a farizejom. Tí sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?"
46
Strážcovia im povedali: "Nikdy tak človek nehovoril."
47
Farizeji im povedali: "Aj vy ste sa dali zaviesť?
48
Vari uveril v neho niekto z popredných ľudí alebo z farizejov?
49
Ale tento ľud, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty."
50
Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal:
51
"Či náš Zákon odsúdil človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?"
52
Odpovedali mu: "Vari aj ty si z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane."
53
Všetci sa vrátili domov.
Jána 7:1
Jána 7:2
Jána 7:3
Jána 7:4
Jána 7:5
Jána 7:6
Jána 7:7
Jána 7:8
Jána 7:9
Jána 7:10
Jána 7:11
Jána 7:12
Jána 7:13
Jána 7:14
Jána 7:15
Jána 7:16
Jána 7:17
Jána 7:18
Jána 7:19
Jána 7:20
Jána 7:21
Jána 7:22
Jána 7:23
Jána 7:24
Jána 7:25
Jána 7:26
Jána 7:27
Jána 7:28
Jána 7:29
Jána 7:30
Jána 7:31
Jána 7:32
Jána 7:33
Jána 7:34
Jána 7:35
Jána 7:36
Jána 7:37
Jána 7:38
Jána 7:39
Jána 7:40
Jána 7:41
Jána 7:42
Jána 7:43
Jána 7:44
Jána 7:45
Jána 7:46
Jána 7:47
Jána 7:48
Jána 7:49
Jána 7:50
Jána 7:51
Jána 7:52
Jána 7:53
Jána 1 / Jána 1
Jána 2 / Jána 2
Jána 3 / Jána 3
Jána 4 / Jána 4
Jána 5 / Jána 5
Jána 6 / Jána 6
Jána 7 / Jána 7
Jána 8 / Jána 8
Jána 9 / Jána 9
Jána 10 / Jána 10
Jána 11 / Jána 11
Jána 12 / Jána 12
Jána 13 / Jána 13
Jána 14 / Jána 14
Jána 15 / Jána 15
Jána 16 / Jána 16
Jána 17 / Jána 17
Jána 18 / Jána 18
Jána 19 / Jána 19
Jána 20 / Jána 20
Jána 21 / Jána 21