A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jána 6

1
Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora.
2
Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých.
3
Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.
4
Blízko bola Pascha, židovský sviatok.
5
Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chlieb, aby sa títo najedli?"
6
Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí.
7
Filip mu odpovedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok."
8
Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal:
9
"Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čo je to pre toľkých?"
10
Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.
11
Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj ryby, koľko chceli.
12
Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné kúsky, aby nič nevyšlo nazmar!"
13
Pozbierali ich teda a zvyškami z piatich jačmenných chlebov, odrobinami, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.
14
Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet."
15
Ale keď Ježiš poznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znovu utiekol na vrch, celkom sám.
16
Keď sa zvečerilo, jeho učeníci zišli k moru,
17
nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel.
18
More bolo rozbúrené, lebo dul silný vietor.
19
Veslovali dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. Naľakali sa.
20
Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!"
21
Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.
22
Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loď, a vedeli, že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci sa odplavili sami.
23
Z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdal vďaky.
24
No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na lode, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša.
25
Keď ho našli na druhom brehu mora, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?"
26
Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
27
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka, lebo jeho potvrdil Boh Otec svojou pečaťou."
28
Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?"
29
Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal."
30
Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?
31
Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba."
32
Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.
33
Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu."
34
Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb."
35
Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädiť.
36
Ale už som vám povedal: Videli ste ma a nechcete veriť.
37
Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,
38
veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
39
A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som ho vzkriesil v posledný deň.
40
Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."
41
Židia na neho šomrali, lebo povedal: "Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,"
42
a hovorili: "Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda môže hovoriť: Zostúpil som z neba?"
43
Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou!
44
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.
45
U Prorokov je napísané: Všetkých bude učiť Boh. Každý, kto počúva Otca a vstúpil do jeho školy, prichádza ku mne.
46
Nie, že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý prišiel od Boha, ten videl Otca.
47
Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.
48
Ja som chlieb života.
49
Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
50
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nik, kto bude z neho jesť, nezomrel.
51
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."
52
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?"
53
Vtedy im Ježiš povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
54
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
55
Lebo moje telo je skutočný pokrm a moja krv je skutočný nápoj.
56
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
57
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
58
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."
59
Toto povedal, keď učil v synagóge v Kafarnaume.
60
Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?"
61
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a povedal im: "Toto vás pohoršuje?
62
A čo, keď uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?
63
Duch dáva život, telo samo nič neznamená. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a sú život.
64
Ale sú niektorí medzi vami, čo neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí.
65
A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec."
66
Vtedy sa mnohí z jeho učeníkov stiahli a už s ním nechodili.
67
Ježiš povedal Dvanástim: "Aj vy chcete odísť?"
68
Odpovedal mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.
69
A my veríme a my sme poznali, že ty si ten Boží Svätý."
70
Ježiš im odpovedal: "Či som si vás nevyvolil ja, a to Dvanástich? A jeden z vás je diabol."
71
To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal vydať, on, jeden z Dvanástich.
Jána 6:1
Jána 6:2
Jána 6:3
Jána 6:4
Jána 6:5
Jána 6:6
Jána 6:7
Jána 6:8
Jána 6:9
Jána 6:10
Jána 6:11
Jána 6:12
Jána 6:13
Jána 6:14
Jána 6:15
Jána 6:16
Jána 6:17
Jána 6:18
Jána 6:19
Jána 6:20
Jána 6:21
Jána 6:22
Jána 6:23
Jána 6:24
Jána 6:25
Jána 6:26
Jána 6:27
Jána 6:28
Jána 6:29
Jána 6:30
Jána 6:31
Jána 6:32
Jána 6:33
Jána 6:34
Jána 6:35
Jána 6:36
Jána 6:37
Jána 6:38
Jána 6:39
Jána 6:40
Jána 6:41
Jána 6:42
Jána 6:43
Jána 6:44
Jána 6:45
Jána 6:46
Jána 6:47
Jána 6:48
Jána 6:49
Jána 6:50
Jána 6:51
Jána 6:52
Jána 6:53
Jána 6:54
Jána 6:55
Jána 6:56
Jána 6:57
Jána 6:58
Jána 6:59
Jána 6:60
Jána 6:61
Jána 6:62
Jána 6:63
Jána 6:64
Jána 6:65
Jána 6:66
Jána 6:67
Jána 6:68
Jána 6:69
Jána 6:70
Jána 6:71
Jána 1 / Jána 1
Jána 2 / Jána 2
Jána 3 / Jána 3
Jána 4 / Jána 4
Jána 5 / Jána 5
Jána 6 / Jána 6
Jána 7 / Jána 7
Jána 8 / Jána 8
Jána 9 / Jána 9
Jána 10 / Jána 10
Jána 11 / Jána 11
Jána 12 / Jána 12
Jána 13 / Jána 13
Jána 14 / Jána 14
Jána 15 / Jána 15
Jána 16 / Jána 16
Jána 17 / Jána 17
Jána 18 / Jána 18
Jána 19 / Jána 19
Jána 20 / Jána 20
Jána 21 / Jána 21