A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jána 191
Vtedy Pilát vzal Ježiša a dal ho zbičovať.
2
Vojaci uplietli korunu z tŕnia, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.
3
Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári.
4
Pilát znovu vyšiel a povedal: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam."
5
Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Ajhľa, človek!"
6
Keď ho videli veľkňazi a ich stráže, kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vezmite si ho a ukrižujte, lebo ja na ňom vinu nenachádzam."
7
Židia mu odpovedali: "My máme Zákon a podľa toho Zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna."
8
Keď Pilát počul tieto slová, ešte väčšmi sa naľakal.
9
Znovu vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu nedal odpoveď.
10
Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?"
11
Ježiš mu odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."
12
Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi."
13
Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Dlažba, po hebrejsky Gabbata.
14
Bol prípravný deň pred Paschou, okolo šiestej hodiny. Povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!"
15
Ale oni kričali: "Na smrť! Na smrť! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, ale cisára!"
16
Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Ukrižovanie Oni teda prevzali Ježiša.
17
Sám si nesúc kríž vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.
18
Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i z druhej strany, Ježiša v prostriedku.
19
Pilát vyhotovil aj nápis a dal ho pripevniť na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."
20
Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky.
21
Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: "Nepíš: ‚Židovský kráľ,‘ ale: ‚On povedal: Som židovský kráľ‘."
22
Pilát odpovedal: "Čo som napísal, to som napísal."
23
Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, tuniku. Ale tunika bola nezošívaná, odhora vcelku utkaná.
24
Preto si medzi sebou povedali: "Netrhajme ju, ale losujme, čia bude!" Aby sa splnilo Písmo: Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós. Vojaci to teda tak urobili.
25
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária, Kleofášova žena, a Mária Magdaléna.
26
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"
27
Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
28
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal: Žíznim.
29
Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzopovú tyč špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.
30
Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
31
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby telá nezostali na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.
32
Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní.
33
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali,
34
ale jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
35
A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili.
36
To sa stalo, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená.
37
A na inom mieste Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli.
38
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Prišiel teda a sňal jeho telo.
39
Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy a aloe.
40
Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.
41
Na mieste, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v tej záhrade bol nový hrob, v ktorom ešte nikto nebol uložený.
42
Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.Jána 19:1
Jána 19:2
Jána 19:3
Jána 19:4
Jána 19:5
Jána 19:6
Jána 19:7
Jána 19:8
Jána 19:9
Jána 19:10
Jána 19:11
Jána 19:12
Jána 19:13
Jána 19:14
Jána 19:15
Jána 19:16
Jána 19:17
Jána 19:18
Jána 19:19
Jána 19:20
Jána 19:21
Jána 19:22
Jána 19:23
Jána 19:24
Jána 19:25
Jána 19:26
Jána 19:27
Jána 19:28
Jána 19:29
Jána 19:30
Jána 19:31
Jána 19:32
Jána 19:33
Jána 19:34
Jána 19:35
Jána 19:36
Jána 19:37
Jána 19:38
Jána 19:39
Jána 19:40
Jána 19:41
Jána 19:42


Jána 1 / Jána 1
Jána 2 / Jána 2
Jána 3 / Jána 3
Jána 4 / Jána 4
Jána 5 / Jána 5
Jána 6 / Jána 6
Jána 7 / Jána 7
Jána 8 / Jána 8
Jána 9 / Jána 9
Jána 10 / Jána 10
Jána 11 / Jána 11
Jána 12 / Jána 12
Jána 13 / Jána 13
Jána 14 / Jána 14
Jána 15 / Jána 15
Jána 16 / Jána 16
Jána 17 / Jána 17
Jána 18 / Jána 18
Jána 19 / Jána 19
Jána 20 / Jána 20
Jána 21 / Jána 21