A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jána 1

1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2
Ono bolo na počiatku u Boha.
3
Všetko povstalo skrze to Slovo. A bez toho Slova nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
4
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
5
A svetlo v tmách svieti a tmy ho nepohltili.
6
Vystúpil človek, Bohom poslaný, volal sa Ján.
7
Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.
8
On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
9
Slovo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a prichádzalo na svet.
10
Bolo na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
11
Do svojho prišiel a svoji ho neprijali.
12
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, ktorí veria v jeho meno,
13
tým, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
14
A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
15
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som povedal: On prichádza po mne, ale má prednosť predo mnou; lebo bol prv než ja."
16
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosť.
17
Lebo Zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
18
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v Otcovom lone, on to zjavil.
19
Toto je Jánovo svedectvo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a Levitov, aby sa ho spýtali: "Kto si ty?"
20
On vyznal a nezaprel, vyznal: "Ja nie som Mesiáš."
21
"Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie."
22
Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe?"
23
Vyhlásil: "Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš."
24
Medzi vyslanými boli aj farizeji.
25
Tí sa ho pýtali: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?"
26
Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte,
27
ten prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi."
28
To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
29
Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
30
Toto je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý má prednosť predo mnou, lebo bol prv ako ja.
31
Ja sám som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu."
32
Ján vydal svedectvo hovoriac: "Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom.
33
Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.
34
Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."
35
Nasledujúci deň tam stál Ján s dvomi svojimi učeníkmi.
36
Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Toto je Boží Baránok."
37
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.
38
Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi — čo v preklade znamená učiteľ — , kde bývaš?"
39
Odpovedal im: "Poďte sa pozrieť!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
40
Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slová od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.
41
On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Krista.
42
Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter, Skala.
43
Nasledujúci deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Nasleduj ma!"
44
Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.
45
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o kom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."
46
Natanael mu povedal: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?" Filip mu odpovedal: "Poď sa pozrieť!"
47
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelec, v ktorom niet klamu."
48
Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu odpovedal: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."
49
Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!"
50
Ježiš mu odpovedal: "Veríš preto, že som ti povedal: "Videl som ťa pod figovníkom?" Uvidíš väčšie veci ako toto.
51
Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať nad Synom človeka."
Jána 1:1
Jána 1:2
Jána 1:3
Jána 1:4
Jána 1:5
Jána 1:6
Jána 1:7
Jána 1:8
Jána 1:9
Jána 1:10
Jána 1:11
Jána 1:12
Jána 1:13
Jána 1:14
Jána 1:15
Jána 1:16
Jána 1:17
Jána 1:18
Jána 1:19
Jána 1:20
Jána 1:21
Jána 1:22
Jána 1:23
Jána 1:24
Jána 1:25
Jána 1:26
Jána 1:27
Jána 1:28
Jána 1:29
Jána 1:30
Jána 1:31
Jána 1:32
Jána 1:33
Jána 1:34
Jána 1:35
Jána 1:36
Jána 1:37
Jána 1:38
Jána 1:39
Jána 1:40
Jána 1:41
Jána 1:42
Jána 1:43
Jána 1:44
Jána 1:45
Jána 1:46
Jána 1:47
Jána 1:48
Jána 1:49
Jána 1:50
Jána 1:51
Jána 1 / Jána 1
Jána 2 / Jána 2
Jána 3 / Jána 3
Jána 4 / Jána 4
Jána 5 / Jána 5
Jána 6 / Jána 6
Jána 7 / Jána 7
Jána 8 / Jána 8
Jána 9 / Jána 9
Jána 10 / Jána 10
Jána 11 / Jána 11
Jána 12 / Jána 12
Jána 13 / Jána 13
Jána 14 / Jána 14
Jána 15 / Jána 15
Jána 16 / Jána 16
Jána 17 / Jána 17
Jána 18 / Jána 18
Jána 19 / Jána 19
Jána 20 / Jána 20
Jána 21 / Jána 21