A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Lukáša 81
Potom po mestách a dedinách kázal a hlásal Dobrú zvesť o Božom kráľovstve. Dvanásti boli s ním,
2
tiež niekoľko žien, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov,
3
Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.
4
Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve:
5
"Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, časť zrna padla na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali.
6
Iné padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahu.
7
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.
8
Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." Keď to povedal, zvolal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva."
9
Jeho učeníci sa ho pýtali, čo znamená toto podobenstvo.
10
On im povedal: "Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
11
Podobenstvo znamená toto: semeno je Božie slovo.
12
Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
13
Na skale sú tí, čo počúvajú, s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
14
Ktoré padlo do tŕnia, sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni nedozrejú.
15
A ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
16
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
17
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa nedostalo na verejnosť.
18
Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo si myslí, že má."
19
Prišli za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.
20
Oznámili mu: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť."
21
On im odpovedal: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho."
22
V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď a povedal im: "Preplavme sa na druhý breh jazera." Odrazili sa od brehu.
23
Ako sa plavili, on zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve.
24
Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Učiteľ, učiteľ, hynieme!" On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho.
25
Potom im povedal: "Kde je vaša viera?" Oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?"
26
Doplavili sa do kraja Gerazenov, ktorý je naproti Galilei.
27
Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi chlap z mesta, posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch.
28
Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol mu k nohám a zvolal mocným hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma!"
29
Ježiš totiž nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka. Lebo mnohokrát sa ho duch zmocnil; vtedy ho strážili sputnaného reťazami a okovami, ale on svoje putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť.
30
Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Légia", lebo doň vošlo mnoho zlých duchov.
31
A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti.
32
Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil.
33
Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa.
34
Keď pastieri videli, čo sa stalo, ušli a rozhlásili to v meste a po osadách.
35
Ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách, a schytila ich hrôza.
36
Očití svedkovia im rozpovedali, ako bol uzdravený ten, ktorého trápil zlý duch.
37
A všetci obyvatelia kraja Gerazenov ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa.
38
Človek, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami:
39
"Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!" On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš.
40
Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci naňho čakali.
41
Tu prišiel muž menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Vrhol sa Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu,
42
lebo mal jedinú, asi dvanásťročnú dcéru, a tá umierala. Ako išiel, tlačil sa naňho zástup.
43
Bola tam istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.
44
Pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať.
45
Ježiš sa spýtal: "Kto sa ma to dotkol?" Keď to všetci popierali, ozval sa Peter: "Učiteľ, veď ťa tlačia zástupy a tisnú ťa!"
46
Ale Ježiš povedal: "Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila."
47
Keď žena videla, že sa neutají, prišla s chvením, vrhla sa mu k nohám a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela.
48
On jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"
49
Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: "Tvoja dcéra umrela, neunúvaj už učiteľa."
50
Ale keď to Ježiš začul, povedal mu: "Neboj sa, len ver a bude zachránená!"
51
Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovia a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.
52
Všetci nad dievčaťom plakali a bili sa v prsia. Ale on povedal: "Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí."
53
Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo.
54
Ale on ho chytil za ruku a zvolal: "Dievča, vstaň!"
55
I vrátil sa jej duch a hneď vstala. Rozkázal, aby jej dali jesť.
56
Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal, že nesmú nikomu hovoriť, čo sa stalo.Lukáša 8:1
Lukáša 8:2
Lukáša 8:3
Lukáša 8:4
Lukáša 8:5
Lukáša 8:6
Lukáša 8:7
Lukáša 8:8
Lukáša 8:9
Lukáša 8:10
Lukáša 8:11
Lukáša 8:12
Lukáša 8:13
Lukáša 8:14
Lukáša 8:15
Lukáša 8:16
Lukáša 8:17
Lukáša 8:18
Lukáša 8:19
Lukáša 8:20
Lukáša 8:21
Lukáša 8:22
Lukáša 8:23
Lukáša 8:24
Lukáša 8:25
Lukáša 8:26
Lukáša 8:27
Lukáša 8:28
Lukáša 8:29
Lukáša 8:30
Lukáša 8:31
Lukáša 8:32
Lukáša 8:33
Lukáša 8:34
Lukáša 8:35
Lukáša 8:36
Lukáša 8:37
Lukáša 8:38
Lukáša 8:39
Lukáša 8:40
Lukáša 8:41
Lukáša 8:42
Lukáša 8:43
Lukáša 8:44
Lukáša 8:45
Lukáša 8:46
Lukáša 8:47
Lukáša 8:48
Lukáša 8:49
Lukáša 8:50
Lukáša 8:51
Lukáša 8:52
Lukáša 8:53
Lukáša 8:54
Lukáša 8:55
Lukáša 8:56


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24