A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Lukáša 131
V tom istom čase prišli ľudia, ktorí mu rozprávali o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s ich obetami.
2
On im povedal: "Myslíte, že tí Galilejčania, keď tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania?
3
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
4
Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema?
5
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci tak isto zahyniete."
6
Povedal ešte toto podobenstvo: "Ktosi mal vo svojej vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.
7
Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo ešte zem využíva?‘
8
On mu odpovedal: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím.
9
Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘"
10
V sobotu učil v istej synagóge.
11
Bola tam žena, posadnutá duchom, ktorý ju osemnásť rokov držal zhrbenú, takže sa nemohla ani trochu narovnať.
12
Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena, si oslobodená od svojej choroby"
13
a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.
14
Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: "Je šesť dní, keď treba pracovať, v tieto dni prichádzajte a dajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!"
15
Pán mu odpovedal: "Pokrytci! Neodväzuje každý z vás svojho vola alebo osla od jasieľ v sobotu a nevodí ho napájať?
16
A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?"
17
Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
18
Potom povedal: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?
19
Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a hodil do svojej záhrady. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch."
20
A zasa povedal: "K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
21
Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a zamiesi do troch mier múky, až všetko nakysne."
22
Prechádzal mestami a dedinami, učil a šiel cestou do Jeruzalema.
23
Ktosi sa ho spýtal: "Pane, je málo tých, čo budú spasení?" On im povedal:
24
"Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť.
25
Keď pán domu vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám odpovie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘
26
Vtedy začnete hovoriť: "Jedávali sme s tebou a píjali, na našich námestiach si učil."
27
Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť!‘
28
Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von.
29
A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
30
Áno, niektorí, ktorí boli poslední, budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými."
31
V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť."
32
On im povedal: "Choďte a povedzte tomu lišiakovi: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra, a tretieho dňa dosiahnem svoj cieľ.
33
Ale dnes, zajtra a tretieho dňa musím ísť ďalej, lebo je nemysliteľné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.
34
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
35
Pozrite, váš dom bude pustý! Áno, hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."Lukáša 13:1
Lukáša 13:2
Lukáša 13:3
Lukáša 13:4
Lukáša 13:5
Lukáša 13:6
Lukáša 13:7
Lukáša 13:8
Lukáša 13:9
Lukáša 13:10
Lukáša 13:11
Lukáša 13:12
Lukáša 13:13
Lukáša 13:14
Lukáša 13:15
Lukáša 13:16
Lukáša 13:17
Lukáša 13:18
Lukáša 13:19
Lukáša 13:20
Lukáša 13:21
Lukáša 13:22
Lukáša 13:23
Lukáša 13:24
Lukáša 13:25
Lukáša 13:26
Lukáša 13:27
Lukáša 13:28
Lukáša 13:29
Lukáša 13:30
Lukáša 13:31
Lukáša 13:32
Lukáša 13:33
Lukáša 13:34
Lukáša 13:35


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24